Tillbaka

Finansiella mål

Beskrivning: En god försäljningsutveckling och stark marknadsposition är viktiga faktorer för att uppnå och bibehålla en god lönsamhet. Målet gäller koncernens dagligvaruverksamheter i ICA Sverige och Rimi Baltic samt Apotek Hjärtat.

Utfall 2021: Fortsatt pandemieffekter påverkade marknaderna även under 2021, men i lägre omfattning än föregående år. I Sverige sjönk tillväxttakten i dagligvarumarknaden generellt även om det fortfarande var tillväxt, både i butik och online. ICA-butikerna växte i något långsammare takt än marknaden. Marknaderna i de tre baltiska länderna hade förhållandevis god tillväxt under 2021. Rimi Baltic växte enligt preliminära data snabbare än marknaden totalt för regionen och snabbare än marknaden i alla tre länderna.

Apotek Hjärtat nådde också en tillväxt som var högre än apoteksmarknaden totalt samt i både fysiska apotek och online.

Beskrivning: Målnivån ger utrymme till investeringar i verksamheten samt avkastning på investerat kapital och ligger på en branschmässigt god nivå. Målet mäts exklusive jämförelsestörande poster.

Utfall 2021: Marginalmålet nåddes 2021 och rörelsemarginalen låg kvar på samma nivå som 2020, 4,6 procent. Resultatmixen i koncernen var i år lite annorlunda då ICA Sveriges resultat var något lägre medan övriga segment stärkte rörelseresultaten. Speciellt stark utveckling hade Rimi Baltic och Apotek Hjärtat.

Beskrivning: Nivån för målet visar på en effektiv användning av kapitalet i koncernen. Målet ändrades från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16. ICA Banken ingår inte vid beräkningen, eftersom dess tillgångar och skulder genom banklagstiftning inte är disponibla för koncernen. För ICA Banken finns istället mål för avkastning på eget kapital som är ett mer relevant mål för bankverksamhet.

Utfall 2021: Avkasting på sysselsatt kapital låg kvar på samma nivå som i fjol, 9,2 procent. Såväl resultatmått som kapitalmått var i stort oförändrade jämfört med 2020.

Beskrivning: En god balans mellan resultat och lån ger handlingsfrihet och skapar möjlighet att agera också i en lågkonjunktur.

Utfall 2021: Utfallet var 1,8, oförändrat mot föregående år och ligger väl under målnivån. EBITDA var 267 Mkr högre än 2020 samtidigt som nettoskulden ökade med cirka 1 Mdkr, främst beroende på förändringar i leasingskulder. Nettoskulden exklusive leasingskulder var 224 Mkr lägre än föregående år.