Tillbaka

Hållbarhetsmål

Beskrivning: Sedan 2020 klimatkompenseras ICA Gruppens samtliga utsläpp, så att verksamheten är klimatneutral. 2030 ska ICA Gruppen ha netto noll klimatutsläpp i den egna verksamheten. Det betyder att utsläppen ska fortsätta minska i linje med Parisavtalet till så nära noll som möjligt, samtidigt som klimatkompensation gradvis ersätts av balanserande åtgärder.

Utfall 2021: Utsläppen av växthusgaser uppgick under 2021 till 78 791 ton, en minskning med 14 procent jämfört med föregående år. De största minskningarna har skett inom områdena köldmedia och godstransporter. Även i förhållande till omsättning fortsätter utsläppen att minska, vilket delvis är resultatet av en effektivare drift. Samtliga utsläpp från verksamheten 2021 klimatkompenseras.

Beskrivning: Senast 2025 ska ICA Gruppens leverantörer, motsvarande 70 procent av klimatpåverkan i bakomvarande led, ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål. Det betyder att de ska arbeta med utsläppsminskningar i den takt som enligt vetenskapen krävs för att bromsa den globala uppvärmningen.

Utfall 2021: I slutet av 2021 hade 34 procent av ICA Gruppens leverantörer antagit vetenskapligt baserade klimatmål, en ökning med 8 procentenheter jämfört med 2020. Under året har ICA fört dialoger med leverantörer i syfte att öka andelen leverantörer med klimatmål godkända av Science Based Targets initiative.

Beskrivning: ICA Gruppens ambition är att halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030. För att nå målet bedrivs ett aktivt arbete med att minska klimatpåverkan från de produkter som säljs. Detta sker bland annat genom samverkan med leverantörer och genom utveckling av ett attraktivt växtbaserat sortiment. Därutöver bedrivs även ett omfattande arbete med att förändra vanor och beteenden, genom att inspirera och engagera kunderna till klimatsmarta val.

Utfall 2021:Under 2021 uppgick klimatpåverkan för de livsmedel som säljs i ICA-butikerna till 1,78 kg CO2e/ kg såld mat. Basåret för detta mål är 2020 och då uppmättes klimatpåverkan till 1,80 kg CO2e/kg såld mat. Minskningen under 2021 beror huvudsakligen på ett skifte mot en lägre försäljning av klimatintensiva livsmedel jämfört med basåret.

Utfallet omfattar endast ICA Sverige. Utfall för Rimi Baltic kommer att inkluderas när tillförlitlig klimatdata för de baltiska marknaderna har säkerställts.

Beskrivning: ICA Gruppens mål är att halvera matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som Baltikum till 2025 jämfört med basåret 2016. Matsvinnet beräknas enligt en internationell standard framtagen av FLW Protocol (Food Loss & Waste Protocol).

Utfall 2021: Sedan basåret 2016 har ICA Gruppens matsvinn minskat med 8 procent. Ökningen jämfört med 2020 kan delvis härledas till förbättrad datainsamling och nya mätmetoder, men även till öppningen av ett nytt e-handelslager samt ett ökat svinn inom frukt och grönt i ICA Sverige. Det senare berodde huvudsakligen på en felaktig prognos kring försäljning av meloner under sensommaren. Då dessa redovisas i kilo gav det stort avtryck i mätetalen. Matsvinnet inom Rimi Baltic minskade under året.

Beskrivning: Alla ICA Gruppens bolag i Sverige har antagit en hälsostrategi som bygger på ambitionen att göra det enklare att leva mer hälsosamt. Särskilt fokus ligger på barn och unga. Till målen hör att kundernas inköp av frukt och grönt fram till 2025 ska öka till en konsumtion om motsvarande 500 gram om dagen.

Utfall 2021: För att uppskatta hur mycket frukt och grönt ICAs kunder i Sverige konsumerar görs en beräkning baserad på försäljningsdata för de kunder som antas göra merparten av sina livsmedelsinköp hos ICA. På grund av behovet att uppdatera beräkningsmodellen har rapportering av indikatorn tillsvidare pausats och återupptas när en ny modell finns på plats.