Tillbaka

Kostnader

För att kunna satsa inom områden som stärker erbjudandet, driver tillväxt och bidrar till ökad effektivitet, behöver kostnader och resurser frigöras från andra områden. Behovet av omprioriteringar märks tydligast inom dagligvaruområdet men inom hela ICA Gruppen bedrivs ett omfattande arbete med att identifiera effektiviseringsmöjligheter.

Inom ICA Sverige beslutades under året om ett effektiviseringsprogram. Programmet syftar till att minska kostnaderna med upp till 1 Mdkr på årsbasis och omfattar en organisationsöversyn som inledningsvis kommer att innebära en nedbemanning med cirka 200 positioner. Även inom Rimi Baltic beslutades under året om ett kostnadsbesparingsprogram som bland annat innebar effektiviseringar i butik, logistik och administration. Inom Apotek Hjärtat ligger fokus på effektiviseringar inom bland annat logistik, lagerhantering och bemanning.

ICA Fastigheter lanserade under året av året ett projekt som syftar till att optimera arbetssätt och kravspecifikationer i samband med ny- och ombyggnation. Målet är att öka kostnadseffektiviteten och därigenom bättre kunna möta ett högre kostnadsläge. I fokus står bland annat datadriven analys av byggkostnader och kostnadseffektiv byggkonstruktion.

Inom alla verksamheter bedrivs även flera initiativ som syftar till att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2030.