Tillbaka

… och fortsatte arbetet med att minska klimatpåverkan

Aktivt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser

Under de senaste åren har ICA Gruppen uppnått stora utsläppsminskningar i den egna verksamheten. Minskningen har skett genom ett stort antal olika åtgärder, bland annat energieffektivisering och övergång till förnybar energi, byte till köldmedia med lägre klimatpåverkan och effektivare och mer klimatsmarta transporter.  Även i förhållande till omsättning har utsläppen minskat, vilket delvis är resultatet av en effektivare drift.

Under 2022 ökade dock utsläppen, till största delen på grund av högre utsläpp från godstransporter i Sverige. Ökningen berodde framför allt på en lägre andel förnybara drivmedel. Sedan 2020 klimatkompenserar ICA Gruppen för utsläppen från den egna verksamheten, det vill säga butiker, apotek, lager, kontor och transporter.

Elektrifiering av ICAs transporter

Transporter stod i slutet av året för drygt 60 procent av koncernens kvarvarande utsläpp av växthusgaser. I syfte att minska dem bedrivs ett arbete som omfattar optimering av flöden mellan lager och butik, en successiv övergång till förnybara drivmedel och fortsatt elektrifiering av transporter – allt i linje med ICA Gruppens drivmedelsstrategi. Senast 2030 ska vägtransporter inom alla ICA Gruppens svenska bolag vara fossilfria. I storstadsregionerna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö) ska det ske redan 2025.

Under året fortsatte det samarbete mellan ICA Sverige och Volvo Lastvagnar som inleddes i slutet av 2020. Samarbetet rör flera områden, men till de mer centrala hör att möjliggöra eldrivna transportlösningar i Sverige, både för transporter inom städer och så småningom även för längre sträckor mellan städer. ICA Sverige och Volvo Lastvagnar ska tillsammans skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintliga produkt- och serviceerbjudanden och genom att tillsammans testa ny teknik. Under året levererades den första lastbilen med elmotor. Lastbilen, av modellen FE Electric, används för kyltransporter till ICA-butiker i Göteborgsområdet.

Hållbara matsystem – hela vägen från jord till bord

Den globala matproduktionen lyfts av FN:s klimatpanel och andra experter som en av de största orsakerna till de förändringar som nu sker vad gäller både klimat och biologisk mångfald. Som en ledande aktör inom dagligvaror och livsmedel har ICA Gruppen här ett stort ansvar, och en stor möjlighet att påverka.

Inom såväl ICA Sverige som Rimi Baltic och Apotek Hjärtat fortsatte under året arbetet med att på olika sätt stimulera, inspirera och uppmuntra till hållbara val. Arbetet omfattar såväl producenter och leverantörer som kunder och den egna verksamheten. För att möjliggöra mer hållbara matsystem – lokalt och globalt – behövs förändringar mot mer hållbar produktion, en omställning i konsumtionen till en högre andel växtbaserad kost och ett minskat svinn i hela värdekedjan. Till aktiviteterna under 2022 hörde ett fortsatt aktivt arbete med sortimentsförflyttningar, bland annat med sortimentet ICA svenskt växtbaserat och satsningar inom frukt och grönt. Därutöver bedrevs även ett arbete med att identifiera de råvaror som har störst risker för negativ påverkan från produktionen och där ICA därför vill jobba mot ökad hållbarhetscertifiering i egna varor.

Ytterligare steg för minskat matsvinn

Under året fortsatte även arbetet med att på olika sätt minska matsvinnet - i butik, på lager och i konsumentledet. Trots att stora svängningar i konsumtionsmönster försvårade arbetet i butik och på lager, ökade både ICA Sverige och Rimi Baltic takten i matsvinnsarbetet. Till insatserna hörde bland annat utförsäljningar, förädling i butik och donationer till behövande. Flera ICA-butiker har exempelvis installerat scanners där kunderna själva kan få en automatisk prissänkning på varor med kort bäst före-datum. I Rimi Baltics butiker lanserades under året ett nytt AI-baserat system för prissänkning av varor i syfte att minska svinn.

För att donera fortfarande ätlig mat till behövande samarbetar ICA Sverige bland annat med Frälsningsarmén och Matmissionen, Stadsmissionens koncept för sociala matbutiker. Rimi Baltic samarbetar bland annat med Food Bank.