Tillbaka

Finansiella mål

Beskrivning: En god försäljningsutveckling och stark marknadsposition är viktiga ­faktorer för att uppnå och bibehålla en god ­lönsamhet och värde­tillväxt.

Utfall: Under 2019 låg de svenska ICA-butikernas tillväxt i linje med marknadstillväxten i ­Sverige enligt Dagligvaruindex. Apotek ­Hjärtats försäljning 2019 var något lägre än marknadstillväxten. Rimi Baltics försäljning ökade i lägre takt än marknaden, bland annat till följd av butiks­­kon­verteringar.

Beskrivning: Målnivån ger utrymme till investeringar i verksamheten samt avkastning på investerat kapital och ligger på en branschmässigt god nivå. Målet mäts exklusive jämförelse­störande ­poster.

Utfall: Rörelsemarginalen var högre 2019 än före­gående år. Positiva pris- och produktmix­effekter och god volymutveckling i flera ­verksamheter motverkades delvis av högre kostnader för ett flertal stora förbättrings- och utvecklingsprojekt som drivs på stor bredd i koncernen. Strukturkostnader i ICA Sverige 2018 påverkade rörelsemarginalen 2018 med –0,1 procent.

1) I tillägg till de formella IFRS rapporterna presenteras i Omräknat 2018 som om IFRS 16 hade börjat tillämpas 1 januari 2018, se not 1. Dessa belopp har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Beskrivning: Nivån för målet visar på en effektiv användning av kapitalet i koncernen. Målet ändrades från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16.

ICA Banken ingår inte vid beräkningen, ­eftersom dess tillgångar och skulder genom banklagstiftning inte är dispo­nibla för koncernen. För ICA Banken finns istället mål för avkastning på eget kapital som är ett mer relevant mål för bankverksamhet.

Utfall: Avkastning på sysselsatt kapital ökade till 7,9 procent. Resultatförbättringen under året förklarar att avkastningen ökade trots att även genomsnittligt sysselsatt kapital steg med cirka 1 Mdkr under året.

1) I tillägg till de formella IFRS rapporterna presenteras i Omräknat 2018 som om IFRS 16 hade börjat tillämpas 1 januari 2018, se not 1. Dessa belopp har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Beskrivning: Avsikten är att ge en god utdelning till aktie­ägarna samtidigt som värdeskapande investeringar i rörelsen ska kunna genomföras.

Utfall: Styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 kronor. Det är en höjning med 0,50 kronor eller med 4,3 procent och innebär att utdelningsandelen för 2019 blir 70 procent förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

1) I tillägg till de formella IFRS rapporterna presenteras i Omräknat 2018 som om IFRS 16 hade börjat tillämpas 1 januari 2018, se not 1. Dessa belopp har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Beskrivning: En god balans mellan resultat och lån ger handlingsfrihet och skapar ­möjlighet att agera också i en ­låg­konjunktur. Målet ändrades från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16.

Utfall: Nyckeltalet var något lägre än föregående år vilket beror på fortsatt starka kassaflöden från den löpande verksamheten, och därmed lägre skuldsättning. Samtidigt var också EBITDA något högre.

1) I tillägg till de formella IFRS rapporterna presenteras i Omräknat 2018 som om IFRS 16 hade börjat tillämpas 1 januari 2018, se not 1. Dessa belopp har inte varit föremål för revisorernas granskning.