Årsredovisning

2019

Vi ska göra varje dag lite enklare

2019 I KORTHET

Höjdpunkter under året

Stabil utveckling på marknad i förändring

Stabil utveckling på marknad i förändring

Det underliggande rörelseresultatet för ICA Gruppen ökade 2019 med drygt 9 procent, där framför allt ICA Sverige hade en god resultatutveckling. En överlag hög aktivitetsnivå och flera större framåtriktade satsningar bidrog till en hög investeringsnivå. Kassaflödet var fortsatt starkt.

Stark försäljningsutveckling online

Stark försäljningsutveckling online

Försäljningen online steg även detta år kraftigt. Såväl ICA-butikernas som Apotek Hjärtats e-handelsförsäljning ökade under året snabbare än marknaden generellt. ICA-butikernas försäljning online ökade med 33 procent och ­Apotek Hjärtats med 40 procent.

Nya koncernmål inom hållbarhet

Nya koncernmål inom hållbarhet

Under året antogs ett nytt koncernmål som anger att matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som i de baltiska länderna ska halveras till 2025, jämfört med basåret 2016. Vidare antogs en ny bränslestrategi som ­innebär att alla vägtransporter inom ICA Gruppens svenska verksam­heter senast 2030 ska vara fossilfria. I storstads­regioner ska det ske redan 2025.

119 Mdkr

Omsättning 2019

5.4 Mdkr

Rörelseresultat 2019*

4.5 %

Rörelsemarginal 2019*

*Exklusive jämförelsestörande poster

VD-KOMMENTAR

Stark position på marknad i snabb förändring

När vi nu går in i ett nytt decennium, så gör vi det utifrån en stark bas. Vi har en stabil plattform som skapar goda förutsättningar för en hållbar tillväxt med bibehållen lönsamhet. De senaste årens omfattande digitala investeringar öppnar upp för helt nya typer av syn­ergier och samordningsfördelar. Inte minst gäller detta möjligheten att skapa ekosystem där vi kan erbjuda samlade, attraktiva kunderbjudanden från koncernens olika verksamheter.

Aktivt arbete för ett mer hållbart samhälle 
Framtidens företag är samhällspositiva och med våra många kund­kontakter kan vi maximera vår positiva påverkan genom att hjälpa till hälsosamma och hållbara val, som i förlängningen bidrar till att förbättra folkhälsan och klimatet. När det gäller ICA Gruppens egen miljöpåverkan pågår flera stora initiativ. Till de främsta hör implementeringen av en ny bränslestrategi med målet att alla godstransporter i koncernens svenska verksamheter ska vara fossilfria senast 2030.

Per Strömberg, Vd ICA Gruppen

STRATEGI

En långsiktig strategi för fortsatt tillväxt

ICA Gruppens strategi syftar till att säkerställa en lång­siktig tillväxt med bibehållen lönsamhet ­– på en marknad i kraftig förändring. Strategin utgår från koncernens gemensamma styrkor och fem gemensamma målbilder sätter ramarna och anger tillsammans med visionen den långsiktiga riktningen framåt.

Strategisk målbild: Vi finns där kunderna finns, lokalt, ­digitalt och personligt, med starka och prisvärda kunderbjudanden.

Bakgrund: Förväntningarna från kunderna ökar hela tiden. För att fortsätta vara relevanta krävs starka koncept, effektiva kanaler och anpassade erbjudanden – som bidrar till att förenkla kundernas vardag. Där­utöver skapar koncernstrukturen goda möjligheter att nyttja ICA Gruppens ekosystem till korsförsäljning – via samlokalisering i såväl fysiska som digitala kanaler.

ICA Gruppens ambition
• Vara en naturlig kunddestination i såväl fysiska som digitala kanaler
• Vara marknadsledande inom varje enskilt segment
• Växa snabbare än marknaden på tillväxtmarknader
• Inte vara prisledande men alltid uppfattas som prisvärda
• Utveckla e-handeln och bredda den med relevanta kategorier och tjänster

Särskilt viktiga förflyttningsområden
Krafttag inom flera områden som befinner sig i stark förändring, bland annat bredare erbjudande online, måltidslösningar, effektiva last-mile-lösningar samt bolån

Strategisk målbild: Vi förtjänar våra kunders lojalitet med ett starkt varumärke, ett brett ekosystem och personaliserad, datadriven kommunikation.

Bakgrund: ICA Gruppen innehar några av de starkaste varu­märkena i Sverige och i de baltiska länderna, där ICA är det i ­särklass starkaste. Kundernas förtroende är något som kommer bli än viktigare framöver. Det är också något som hela tiden måste förtjänas. Relevanta tjänster och erbjudanden baserade på individuella preferenser utgör viktiga förutsättningar.

ICA Gruppens ambition
• Stärkta kundrelationer genom att kombinera digitala och analoga tjänster i nya, breda, ekosystem
• ICA Gruppens varumärken ska ha högst anseende och förtroende bland de viktigaste intressenterna
• En förtroendeskapande och relevant användning av kunddata som gynnar både ICA Gruppen och kunderna

Särskilt viktiga förflyttningsområden
Fortsatt utveckling av digitala ­ekosystem, med nya tjänster och erbjudanden

Strategisk målbild: Vi är engagerade och inkluderande. Tillsammans bygger vi en snabb­rörlig och ständigt lärande organisation.

Bakgrund: Ny teknik, nya konsumtionsmönster och omfattande branschglidning förändrar förutsättningarna för de branscher ICA Gruppen verkar i. Den snabba utvecklingen ställer stora krav på förändringsbenägenhet och kontinuerlig utveckling, för ICA Gruppen som organisation men också för varje enskild medarbetare. Inom koncernen bedrivs ett stort antal initiativ – alla med det övergripande syftet att öka snabbrörligheten och säkerställa tillgången till rätt typ av kompetens.

ICA Gruppens ambition
• Vara en attraktiv arbetsgivare, både för befintliga och potentiella medarbetare
• Vara en värderingsdriven ­organisation som skapar en god företagskultur
• Ha förmåga att nyttja skal­fördelar och samtidigt driva i­nnovation

Särskilt viktiga förflyttningsområden
• Anpassning av ledarskap, medarbetarskap och arbetsformer utifrån varje verksamhets specifika förutsättningar och mål
• Säkerställa möjligheten till rekry­tering av medarbetare med kom­pletterande kompetenser och inom områden där det råder brist på arbetskraft
• Stimulera och uppmuntra ett ­kontinuerligt lärande i vardagen
• Fortsätta erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö som möjliggör ett hållbart arbetsliv i en föränderlig omvärld

Strategisk målbild: Vi förbättras kontinuerligt och utnyttjar teknikens möjligheter för att förenkla för våra kunder, öka effektivitet och prisvärde.

Bakgrund: Hög kostnadseffektivitet är avgörande för att stärka ­konkurrenskraften på sikt. Åtgärder för att öka ­effektiviteten omfattar såväl infrastrukturutveckling som ständiga förbättringar i processer och arbetssätt. Därutöver skapar digitaliseringen nya möjligheter att förenkla, automatisera och optimera flera ­administrativa och manuella processer.

ICA Gruppens ambition
• Säkerställa bästa möjliga kärn­processer och leda utvecklingen med innovation

Särskilt viktiga förflyttningsområden
• Ökad stabilitet och kostnads­effektivitet i kärnprocesserna – med särskilt fokus på logistik och gemensamma inköp
• Utveckla AI och avancerad ­analys för att bidra till affärsvärde

Strategisk målbild: Vi leder utvecklingen mot ett mer hållbart och hälsosamt samhälle – för en god morgondag

Bakgrund: ICA Gruppens ambition är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Ambitionen grundar sig dels på att ICA Gruppen i kraft av sin storlek har ett ansvar, dels för att hållbarhet och ett tydligt ställningstagande driver tillväxt. Kunderna efterfrågar i allt högre utsträckning hållbara och hälsosamma produkter och tjänster. Leverantörer och samarbetspartners vill arbeta tillsammans med långsiktiga aktörer och ­morgondagens medarbetare vill arbeta i företag som tar ansvar.

ICA Gruppens ambition
• Vara en positiv kraft i samhället och ledande inom ansvarsfullt företagande
• Hållbarhet ska genomsyra allt ­koncernen gör, leda till konkreta resultat och säkerställa en hållbar värdekedja – från produktion till konsumtion
• Bidra till en bättre folkhälsa
• Minska användningen av ny fossil plast samt halvera matsvinnet från lager och butiker
• Ett av ICA Gruppens koncernmål är att bli klimatneutralt 2020

Särskilt viktiga förflyttningsområden
• Initiativ och åtgärder som leder bortom klimatneutralitet – nytt koncerngemensamt mål

HÅLLBARHET

Ledande inom hållbart företagande

ICA Gruppens ambition är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Hållbarhet är därför en integrerad del i det dagliga arbetet i alla ICA Gruppens verksamheter. Genom att samverka inom koncernen och med övriga aktörer i samhället kan ICA Gruppen bidra till en mer hållbar utveckling. ICA Gruppens hållbarhetsarbete bedrivs framför allt inom de fem områdena lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet.

 

Vi ska aktivt bidra till lokalsamhället där vi verkar.

Vi ska minimera vår miljöpåverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och hjälpa kunderna till mer hållbara val

Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet

Vi ska stärka vår konkurrenskraft genom att öka mångfalden i vår verksamhet och ta tillvara på olikheter

Vi ska säkerhetsställa att kvalitet och socialt ansvarstagande alltid är vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer

TRENDER

En omvärld i snabb förändring

Till några av de främsta omvärldstrender som påverkar ICA Gruppens verksamhet hör en omfattande och snabb digitalisering, förändrade konsumtionsmönster och ett allt större fokus på hälsa och ansvarstagande.

Snabb teknisk utveckling och digitalisering påverkar såväl konsumenter som företag. De förändrar köpbeteenden och gör det möjligt för nya aktörer med nya affärs­modeller att ta plats. Inom handeln påverkas alla steg i värdekedjan: från produktutveckling och inköp till logistik, varuförsörjning, datadrivna erbjudanden och personaliserad marknadsföring.

En växande e-handel i kombination med etablering av lågpriskedjor medför ökad transparens och ett ökat fokus på pris och prisvärde.

Kunderna vill ha ökad tillgänglighet, service och utbud. Allt fler upplever dessutom att tiden inte riktigt räcker till, vilket medför en ökad efterfrågan på färdiga måltids­lösningar, möjlighet till e-handel och effektiva leveranser. Det ska vara enkelt, bekvämt, gott, ­nyttigt – och gå snabbt.

Frågor som rör ansvarstagande, miljöpåverkan, affärsetik och kontroll blir allt viktigare ur såväl affärs- som riskperspektiv. Kunderna efterfrågar hållbara produkter och tjänster samtidigt som leverantörerna vill jobba med innovativa, långsiktiga och stabila ­kunder. Att vara ansvarstagande värdesätts dessutom allt högre av dagens och ­morgondagens medarbetare.

Till de tydligaste samhällstrenderna hör ett ökat fokus på hälsa – fysisk såväl som ­mental. Hälsoaspekterna rör ett brett spektrum av områden där kost, motion och balans i livet utgör viktiga livsstilsfrågor. Intresset för vad mat och läkemedel innehåller, och hur produktionen går till, har under senare år ökat kraftigt.

SEGMENT

Våra verksamhets­områden

ICA Gruppen är verksam inom en rad vardagsnära områden: bland annat dagligvaror, apotek, bank och försäkring. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. Övriga verksamheter ska stödja kärnverksamheten, men också kunna vidareutvecklas mot nya affärsmöjligheter och på egna meriter bidra till lönsamhet och fortsatt tillväxt. Verksamheterna inom ICA Gruppen är indelade i fem segment och knyts samman av den gemensamma visionen att göra varje dag lite enklare.