Tillbaka

Hållbarhetsmål

Beskrivning: ICA Gruppens övertygelse är att all handel ska ske på mänskliga villkor. I ICA Gruppens leverantörsavtal finns särskilda krav vad gäller beaktande av mänskliga rättigheter. För ICA Gruppens egna varor görs sociala revisioner på plats hos leverantörer i högriskländer. ­Revisionen ska vara utförd enligt en modell som koncernen accepterar eller enligt ICA Gruppens egen metod för social revision. 2018 togs även beslut om att minst 90 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer ska ha en giltig social återrevision vid utgången av 2020.

Utfall: Utfallet för målet 100 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i hög­risk­länder ska vara socialt reviderade var i slutet av 2019 95 procent. Under året har verksamhetens fokus varit att säkerställa giltig social återrevision, vilket resulterat i en positiv trend för målet för återrevisioner. Utfallet var i slutet av året 87 procent.

Beskrivning: Det ska vara tryggt att handla hos ICA Gruppen. Till grunderna i ICA Gruppens ­kvalitetsarbete hör att säkerställa att leverantörerna har en säker tillverkning. Detta görs genom avtalskrav med samtliga leverantörer. För leverantörer av ­koncernens egna varor krävs dessutom certifiering enligt en standard som ­koncernen ­accepterar.

Utfall: I slutet av 2019 var utfallet för målet 87 procent. Under året har verksamheten fokuserat på att nå måltalet vilket har påverkat trenden positivt. Ytterligare kraft kommer att läggas för att nå målet till utgången av 2020.

Beskrivning: Att hjälpa kunderna att må bra och guida dem till att välja hälsosamt är en viktig uppgift för ICA Gruppen, dels eftersom kunderna efterfrågar det, dels eftersom koncernen som en stor aktör har stor möjlighet att påverka människors hälsa. Målet följs upp via kund­undersökningar.

Utfall:
• I NKI-mätningen för 2019 (Nöjd kund index) hamnade ICA Sverige på andra plats bland de svenska dagligvaruaktörerna när respondenterna ­svarade på frågan Vem inspirerar mig att äta hälsoriktigt.
• Enligt en Nielsen Omnibusundersökning i november hamnade Rimi på andra plats i Estland och Litauen och första plats i Lettland när respondenterna associerade en dagligvaruaktör med påståendet Erbjuder hälsosamma produkter och guidar kunderna att välja en hälsosammare livstil.
• Apotek Hjärtat hamnade på andra plats i apoteksbranschen i undersökningen NEPA varumärkesattribut i slutet av året när respondenterna skulle associera ett apotek med påståendet Enkelt att göra hälsosamma val.

Beskrivning: Klimatförändringarna påverkar alla. För att bidra till FN:s mål att begränsa temperaturökningen har ICA Gruppen som mål att år 2020 vara klimatneutralt. Målet inbegriper klimatpåverkan som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor. Målet ska nås genom kontinuerlig minskning av klimatpåverkande utsläpp och ökad resurseffektivitet. Den klimatpåverkan som inte kan elimineras i driften till 2020 kommer att klimatkompenseras under 2021.

Under 2018 togs även beslut om ett ytterligare mål: senast 2025 ska ICA Gruppens leverantörer, motsvarande 70 procent av klimatpåverkan i bakomvarande led, ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål. I slutet av 2019 var utfallet 24 procent.

Utfall: Sedan basåret 2006 har ICA Gruppens direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 67 procent, tack vare ett långsiktigt arbete inom energi, köldmedia och transporter. De främsta orsakerna till den fortsatta minskningen under 2019 var omställning till köldmedia med lägre klimatpåverkan i de svenska och baltiska butikerna samt övergång till förnybar el inom hela Rimi Baltic från fjärde
kvartalet.

Beskrivning: Maten står för ungefär en fjärdedel av människans totala klimatpåverkan, därför är det av största vikt att ta hand om maten som producerats. Under 2019 fattade ICA Gruppen därför beslut om ett nytt koncernmål: matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som Baltikum ska halveras till 2025 jämfört med basåret 2016. Matsvinnet beräknas enligt en internationell standard framtagen av FLW Protocol (Food Loss and Waste protocol). Några viktiga delar för att nå det nya målet är smartare algoritmer för inköp, framtagning av cirkulära produkter samt rutiner och verktyg för att tidigt kunna identifiera livsmedel som riskerar att bli svinn.

Utfall: Under 2019 har en metod för uppföljning och rapportering utarbetats. En nollmätning för 2016 har också genomförts för att användas som basår och utgångspunkt för målet. Arbetet för att minska uppkomsten av matsvinn har fortsatt, bland annat genom bättre inköpsprocesser samt registrering, uppföljning och orsaksanalys av matsvinnet. Sedan basåret 2016 har matsvinnet från lager och butiker minskat med 7 procent.