Tillbaka

Stabil utveckling för ICA Fastigheter

2019 präglades i hög grad av fortsatt utveckling och projektering av platser i stadsnära lägen. Därutöver fortsatte även arbetet med att säkerställa en hållbar, kundfokuserad och värdeskapande förvaltning i syfte att stödja och utveckla ICAs butiksnät i Sverige.

Kort om ICA Fastigheter

ICA Fastigheter har ett stort och aktivt förvaltat fastighetsinnehav inom detaljhandelssegmentet. Den övergripande uppgiften är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Verksamheten består av att förvärva, utveckla och förvalta marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA-butiker samt att löpande avyttra färdig­utvecklade fastigheter.

2731 Mkr

Omsättning 2019

504 Mkr

Rörelseresultat 2019*

18.4 %

Rörelsemarginal 2019*

*Exklusive jämförelsestörande poster