Tillbaka

Finansiella mål

Beskrivning: En god försäljningsutveckling och stark marknadsposition är viktiga faktorer för att uppnå och bibehålla en god lönsamhet och värde­tillväxt.

Utfall: Utvecklingen under 2020 har för alla koncernens dagligvarudelar kraftigt påverkats av den sedan mars pågående covid-19-pandemin med gynnsam volymutveckling för ICA Sverige och motsatt utveckling för Rimi Baltic och Apotek Hjärtat. Total tillväxt har varit något lägre än marknaden för samtliga verksamheter medan såväl ICA Sverige som Apotek Hjärtat har tagit marknadsandelar online.

Beskrivning: Målnivån ger utrymme till investeringar i verksamheten samt avkastning på investerat kapital och ligger på en branschmässigt god nivå. Målet mäts exklusive jämförelsestörande poster.

Utfall: Förbättrade rörelseresultat i ICA Sverige och ICA Fastigheter innebar sammantaget att koncernen under 2020 nådde marginalmålet om 4,5 procent. Detta trots att övriga verksamheter visade lägre rörelseresultat efter negativ påverkan från covid-19-pandemin.

1) I tillägg till de formella IFRS rapporterna presenteras i Omräknat 2018 som om IFRS 16 hade börjat tillämpas 1 januari 2018.

Beskrivning: Nivån för målet visar på en effektiv användning av kapitalet i koncernen. Målet ändrades från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redo­visning enligt IFRS 16. ICA Banken ingår inte vid beräkningen, eftersom dess tillgångar och skulder genom banklagstiftning inte är disponibla för ­koncernen. För ICA Banken finns istället mål för avkastning på eget kapital som är ett mer relevant mål för bankverksamhet.

Utfall: Genomsnittligt sysselsatt kapital ökade under 2020 men ett förbättrat resultat innebar att målet nåddes. Utfallet uppgick till 9,2 procent (7,9).

1) I tillägg till de formella IFRS rapporterna presenteras i Omräknat 2018 som om IFRS 16 hade börjat tillämpas 1 januari 2018.

Beskrivning: Avsikten är att ge en god utdelning till aktie­ägarna samtidigt som värdeskapande investeringar i rörelsen ska kunna genomföras.

Utfall: Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med en krona till 13,00 kronor per aktie. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag höjs därmed utdelningen med 8,3 procent och utdelningsandelen uppgår till 63 procent av årets resultat.

1) I tillägg till de formella IFRS rapporterna presenteras i Omräknat 2018 som om IFRS 16 hade börjat tillämpas 1 januari 2018.

Beskrivning: En god balans mellan resultat och lån ger handlingsfrihet och skapar möjlighet att agera också i en lågkonjunktur.

Utfall: Koncernens nettoskuld sjönk något under året till följd av lägre leasingskulder. Underliggande nettoskuld, exklusive IFRS 16-effekter, ökade något, vilket framförallt berodde på en väsentligt högre investeringsnivå under 2020 än föregående år. Nettoskuld i förhållande till EBITDA låg på 1,8 ggr vid årets slut vilket är väl i linje med koncernens mål att nyckeltalet ska var lägre än 3 ggr.

1) I tillägg till de formella IFRS rapporterna presenteras i Omräknat 2018 som om IFRS 16 hade börjat tillämpas 1 januari 2018.