Årsredovisning

2020

Vi ska göra varje dag lite enklare

2020 i korthet

Stabil utveckling trots speciella förhållanden

Stabil utveckling trots speciella förhållanden

Trots stora utmaningar i omvärlden blev 2020 ännu ett starkt år för ICA Gruppen. Nettoomsättningen, justerat för avyttringar, ökade med 6,3 procent till 126,3 Mdkr. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg till 5,8 Mdkr, motsvarande en rörelsemarginal om 4,6 procent. Bakom det starka resultatet ligger framför allt en positiv utveckling för ICA Sverige, till stora delar drivet av kraftigt ökade volymer i partihandeln.

Kraftig tillväxt online

Kraftig tillväxt online

Försäljningen online ökade kraftigt under 2020. ICA-butikernas onlineförsäljning av lösplock och färdigpackade matkassar ökade med 117 procent. För Apotek Hjärtat uppgick ökningen till 92 procent. Utvecklingen var dels en konsekvens av pågående pandemi, dels en följd av stora satsningar under senare år.

Nytt koncernmål för klimat

Nytt koncernmål för klimat

Under 2020 nådde ICA Gruppen målet om klimatneutralitet. Sedan 2006 har utsläppen av växthusgaser minskat med 76 procent, och resterande utsläpp klimatkompenseras. Den nya klimatambitionen, som sträcker sig fram till 2030, tar sikte på netto noll utsläpp i den egna verksamheten och halverad klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel. Sedan tidigare finns även målet att ICA Gruppens leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål.

126 Mdkr

Omsättning 2020

5.8 Mdkr

Rörelseresultat 2020*

4.6 %

Rörelsemarginal 2020*

*Exklusive jämförelsestörande poster

Insatser med anledning av covid-19

ICA Gruppens verksamheter fyller flera samhällskritiska funktioner. För att ett samhälle ska fungera är tillgång på mat, mediciner och finansiella tjänster avgörande. Under året vidtogs ett stort antal åtgärder för att i största möjliga mån skydda medarbetare, kunder och leverantörer – och samtidigt möjliggöra för verksamheterna att hålla igång så opåverkade som möjligt. Alla beslut har grundats i försiktighetsprincipen och tagits med beaktande av berörda myndigheters rekommendationer.

Säkerställa trygga handels- och arbetsplatser
Stort fokus har lagts på att minska risken för smittspridning i butik och på apotek och lager. Det förebyggande arbetet har omfattat ett brett spektrum av åtgärder, bland annat kontinuerliga riskbedömningar av arbetsplatser och arbetsmoment, strikta rutiner kring rengöring och hygien, information om att hålla avstånd, plexiglasskydd i kassorna och olika insatser för att minska risken för trängsel.

Möta ökad efterfrågan online
För att möta den kraftigt ökade e-handeln genomfördes under året stora insatser från såväl ICA Sverige och Apotek Hjärtat som lokala handlare. Insatserna omfattade bland annat en kraftig uppskalning av logistik och transporter.

Rimi Baltic tidigarelade lansering av e-handel
Till följd av covid-19-pandemin tidigarelades under året Rimi Baltics lansering av e-handel i Litauen och Estland. Sedan april 2020 erbjuds därmed e-handel i alla tre länderna.

Information på flera olika språk
För att öka kunskapen i samhället om hur smittspridningen av covid-19 kan minska, har ICA och Apotek Hjärtat under året informerat om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på flera olika språk.

Samarbete med Röda Korset för hemleverans av mat och läkemedel till riskgrupper
Genom samarbete med Röda Korset bidrog ICA, Apotek Hjärtat och Rimi Baltic till att öka tillgängligheten av mat och läkemedel på lokal och nationell nivå för riskgrupper.

Stor kraft lades under året på att säkerställa försörjningen av livsmedel till Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Snabba förändringar i efterfrågan och kundbeteenden medförde under året kortvariga bristsituationer på specifika produkter i enskilda butiker och apotek. Någon långvarig bristsituation uppstod dock aldrig.

Nya arbetssätt och möjlighet till distansarbete
Alla medarbetare inom koncernen som under året haft möjlighet att distansarbeta, har uppmanats att göra så. Fysiska möten har så långt möjligt undvikits och ersatts av digitala.

Täta, återkommande medarbetarundersökningar
För att få en överblick av den upplevda psykosociala hälsan genomfördes under året flera återkommande medarbetarundersökningar. Resultaten visade överlag på ett bibehållet välmående.

VD-KOMMENTAR 

Stabil utveckling under ett väldigt speciellt år

Det gångna året kom i hög utsträckning att präglas av pandemin och dess konsekvenser – men också av fortsatt arbete med stora framåtriktade satsningar. Att vi under ett år av stora utmaningar, i omvärlden och för oss, ändå presterar väl i linje med våra finansiella mål visar tydligt på styrkan i vårt erbjudande.

När vi nu blickar framåt gör vi det utifrån en stark bas och en strategi väl anpassad att möta det nya normala. Vi ska fortsätta växa inom vår kärnverksamhet, handel med dagligvaror, men också inom våra kompletterande verksamheter, non-food, apotek, bank & försäkring och fastigheter. Vi ska göra det genom fortsatta förbättringar inom respektive verksamhet, men också genom ökad samverkan och, om rätt tillfälle uppstår, även genom kompletterande förvärv. Digitaliseringen skapar nu helt nya möjligheter. Genom ökad koncernsamverkan och tydligare kopplingar mellan fysiska och digitala kanaler öppnas helt nya möjligheter att skapa ännu mer attraktiva kunderbjudanden.

Per Strömberg, Vd ICA Gruppen

STRATEGI

En strategi mer relevant än någonsin tidigare

ICA Gruppens strategi syftar till att säkerställa en långsiktig tillväxt med bibehållen lönsamhet – på en marknad i kraftig förändring. Förändringstakten har varit hög under många år, men ökade under det gångna året ytterligare till följd av covid-19. Sammantaget har utvecklingen visat att ICA Gruppens strategi, med ett stort fokus på bland annat ­digitalisering, online, hälsa och prisvärde, är mer relevant än någonsin.

Strategin är byggd utifrån fem långsiktiga strategiska mål­bilder, vilka sätter ramarna och anger riktningen för all verksamhet som bedrivs inom ICA Gruppen.

AMBITION 2025

En gemensam ambition för 2025

Visionen och de strategiska målbilderna anger den långsiktiga riktningen för all verksamhet inom ICA Gruppen. Ambition 2025 preciserar riktningen och anger var ICA Gruppen ska vara på cirka fem års sikt för att möta identifierade förändringar och drivkrafter i omvärlden. Ambition 2025 har tagits fram genom en samskapandeprocess med ledare, andra nyckelpersoner inom koncernen och fristående ICA-handlare.

ICA är för alla. Vi har prisvärda och lokalt anpassade erbjudanden för alla kund­segment. Vi har det ledande ekosystemet runt mat, uppbyggt kring inspirerande och lokala marknadsplatser med ­kompletterande produkter, tjänster och infrastruktur.

Särskilt viktigt förflyttningsområde
• Stärkt ekosystem kring maten

Vi uppfattas som ett av de bolag som gör mest för att förbättra folkhälsan. Vi är branschledande i utvecklingen mot en verksamhet med netto noll klimatpåverkan. Vi uppfattas som en trovärdig och vägledande källa för att kunna göra hälsosamma och hållbara val.

Särskilt viktiga förflyttningsområden
• Klimat bortom neutralitet
• Gör hälsosamma val enklare

Vi är den mest attraktiva och upp­skattade arbetsgivaren med de stoltaste med­arbetarna. Vi är kända för vårt entreprenörskap, moderna arbetssätt, ständiga lärande och för att vi gör skillnad tillsammans.

Särskilt viktigt förflyttningsområde
• Transformation för att minska kostnader och bygga nya förmågor

Förtroendet för vår datahantering är högsta möjliga och vi erbjuder relevanta och personliga produkter och tjänster vilket skapar värde för alla våra intressenter. Vi är genuint datadrivna i vårt dagliga arbete och vi drar full nytta av vår data i utvecklingen av vår affär.

Särskilt viktigt förflyttningsområde
• Datadriven transformation med stöd av AI/AA

TRENDER

Från trender till det nya normala

Förändringstakten på samtliga ICA Gruppens marknader är hög. Ny teknik, snabb digitalisering, nya konsumtionsmönster och omfattande branschglidning förändrar marknaderna i grunden. Trenderna har varit desamma under flera år, men flera av dem har på ett högst påtagligt sätt förstärkts av covid-19. Pandemin har bland annat bidragit till en påtagligt ökad e-handel och ett än starkare intresse för hälsa och välmående. Den väntas framöver även medföra ett ökat fokus på pris och prisvärde.

Snabb teknisk utveckling och digitalisering påverkar såväl konsumenter som företag. Det förändrar köpbeteenden och gör det möjligt för nya aktörer med nya affärsmodeller att ta plats. Inom handeln påverkas alla steg i värdekedjan: från produktutveckling, inköp, logistik, och varu­försörjning till e-handel och datadrivna, personliga erbjudanden.

En växande e-handel och ökad pristransparens i kombination med etablering av lågpriskedjor har medfört ett ökat fokus på pris och prisvärde. Detta väntas öka ytterligare i takt med utmanande ekonomisk konjunktur.

Frågor som rör ansvarstagande, miljöpåverkan, affärsetik och kontroll blir allt viktigare ur såväl affärs- som riskperspektiv. Kunderna efterfrågar hållbara produkter och tjänster samtidigt som långsiktiga samarbeten med leverantörer är en förutsättning för innovation och utveckling. Att vara ansvarstagande värdesätts dessutom allt högre av dagens och morgondagens medarbetare.

Till de tydligaste samhällstrenderna hör ett ökat fokus på hälsa – fysisk såväl som psykisk. Hälsoaspekterna rör ett brett spektrum av områden där kost, motion och balans i livet utgör viktiga livsstilsfrågor. Intresset för vad mat och läkemedel inne­håller, och hur produktionen går till, har under senare år ökat kraftigt.

Kunderna vill ha ökad tillgänglighet, service och utbud. Allt fler upplever dessutom att tiden inte riktigt räcker till, vilket medför en ökad efterfrågan på färdiga måltidslösningar, möjlighet till e-handel och effektiva leveranser. Det ska vara enkelt, bekvämt, gott, nyttigt – och gå snabbt.

SEGMENT

Våra verksamhets­områden

ICA Gruppen är verksam inom en rad vardagsnära områden: bland annat dagligvaror, apotek, bank och försäkring. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. Övriga verksamheter ska stödja kärnverksamheten, men också kunna vidareutvecklas mot nya affärsmöjligheter och på egna meriter bidra till lönsamhet och fortsatt tillväxt. Verksamheterna inom ICA Gruppen är indelade i fem segment och knyts samman av den gemensamma visionen att göra varje dag lite enklare.

HÅLLBARHET

Ledande inom ansvarsfullt företagande

ICA:s ambition är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Hållbarhetsarbetet är omfattande och rymmer en mängd aktiviteter och initiativ. För att strukturera strategiutveckling och kommunikation av arbetet används konceptet För en god morgondag, med de fem underområdena lokalt, miljö, hälsa, inkludering och mångfald samt kvalitet.

 

Vi ska aktivt bidra till lokalsamhället där vi verkar

Vi ska minimera vår miljöpåverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och hjälpa kunderna till mer hållbara val

Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet

Vi arbetar aktivt med öppenhet, mångfald och jämlikhet för att vara den mest inkluderande arbetsplatsen och bidra till ett mer inkluderande samhälle

Vi ska säkerhetsställa att kvalitet och socialt ansvarstagande alltid är vägledande i vår verksamhet och i våra affärsrelationer