Tillbaka

Hållbarhetsmål

Beskrivning: ICA Gruppens övertygelse är att all handel ska ske på mänskliga villkor. I ICA Gruppens leverantörsavtal finns särskilda krav vad gäller beaktande av mänskliga rättigheter. För ICA Gruppens egna varor görs sociala revisioner på plats hos leverantörer i högriskländer. Revisionen ska vara utförd enligt en modell som koncernen accepterar eller enligt ICA Gruppens egen metod för social revision. Minst 90 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer ska ha en giltig social återrevision vid utgången av 2020.

Utfall: Vid utgången av 2020 var 92 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer socialt reviderade, och 86 procent hade en giltig återrevision. Målen för sociala revisioner av leverantörer nåddes således inte, vilket till viss del kan förklaras av den kraftiga påverkan som pandemin haft på ICA Gruppens leverantörer. Möjligheten att utföra revisioner har varit begränsad, och den högsta prioriteten har varit att underlätta för leverantörerna att upprätthålla sin verksamhet. ICA Gruppen kommer även efter 2020 att följa upp och redovisa andelen socialt reviderade leverantörer av egna varor i högriskländer.

Beskrivning: Det ska vara tryggt att handla hos ICA Gruppen. Till grunderna i ICA Gruppens kvalitetsarbete hör att säkerställa att leverantörerna har en säker tillverkning. Detta görs genom avtalskrav med samtliga leverantörer. För leverantörer av koncernens egna varor krävs dessutom certifiering enligt en standard som koncernen accepterar.

Utfall: Vid slutet av 2020 var 91 procent av leverantörerna av ICA Gruppens egna varor kvalitetscertifierade. Från och med 2021 kommer antalet kvalitetscertifierade leverantörer att fortsätta följas upp och redovisas, för att säkerställa en fortsatt hög nivå på kvalitetsarbetet.

Beskrivning: Att hjälpa kunderna att må bra och guida dem till att välja hälsosamt är en viktig uppgift för ICA Gruppen, dels eftersom kunderna efterfrågar det, dels eftersom koncernen som en stor aktör har stor möjlighet att påverka människors hälsa. Målet följs upp via kundundersökningar.

Utfall:
• I NKI-mätningen (Nöjd kund index) för 2020 kom ICA på andra plats bland de svenska dagligvaruaktörerna när respondenterna svarade på frågan ”Vem inspirerar dig att äta hälsoriktigt?”.
• Enligt en Nielsen Omnibusundersökning i november kom Rimi på första plats i Estland och Lettland, och fjärde plats i Litauen när respondenterna associerade dagligvaruaktörer med påståendet “Erbjuder hälsosamma produkter och guidar kunderna att välja en hälsosammare livsstil”.
• I en varumärkesundersökning genomförd av Nepa under hösten ansågs Apotek Hjärtat vara näst bäst i branschen på att ta ansvar för att förbättra folkhälsan i Sverige, och ansågs vara en av de apotekskedjor som mest underlättar för kunderna att göra miljö- och hållbara val.

Beskrivning: Klimatförändringarna påverkar alla. För att bidra till FN:s mål att begränsa temperaturökningen har ICA Gruppen som mål att år 2020 vara klimatneutralt. Målet inbegriper klimatpåverkan som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor. Målet ska nås genom kontinuerlig minskning av klimatpåverkande utsläpp, med minst 70 procent minskad klimatpåverkan jämfört med 2006, och ökad resurseffektivitet. Den klimatpåverkan som kvarstår i driften 2020 klimatkompenseras. Senast 2025 ska ICA Gruppens leverantörer, motsvarande 70 procent av klimatpåverkan i bakomvarande led, ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål.

Utfall: Under 2020 nådde ICA Gruppen målet om klimatneutralitet. Sedan basåret 2006 har utsläppen av växthusgaser minskat med 76 procent, framför allt beroende på stora insatser och förbättringar inom energi, köldmedia, logistiska flöden och godstransporter. Sammantaget har utsläppen minskat från i genomsnitt 111 kg CO2e per kvadratmeter till 26 kg CO2e per kvadratmeter. Samtliga utsläpp från verksamheten 2020 klimatkompenseras. Avseende leverantörsmålet var utfallet i slutet av 2020 26 procent.

Beskrivning: Maten står för ungefär en fjärdedel av människans totala klimatpåverkan. Det är därför av största vikt att ta hand om den mat som producerats. ICA Gruppens mål är att halvera matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som Baltikum till 2025 jämfört med basåret 2016. Matsvinnet beräknas enligt en internationell standard framtagen av FLW Protocol (Food Loss and Waste Protocol). Några viktiga delar för att nå det nya målet är smartare algoritmer för inköp, förädling av produkter samt rutiner och verktyg för att tidigt kunna identifiera livsmedel som riskerar att bli svinn.

Utfall: ICA Gruppens matsvinn har vid slutet av 2020 minskat med 14 procent jämfört med basåret 2006. Under året har ett fortsatt fokus på inköpsprocesser, registrering, uppföljning och orsaks-analys lett till en ökad takt i minskningen av matsvinn. Framför allt har butikerna i Sverige blivit allt bättre på att systematiskt mäta och följa upp sitt matsvinn, vilket också ökar tillförlitligheten i datan.