Tillbaka

Fortsatt utveckling av erbjudandet

För ICA Banken präglades 2020 av fortsatt utveckling av erbjudandet. Intäkterna ökade och resultatet var starkt, om än något lägre än föregående år. Utvecklingen förklaras huvudsakligen av ökad lånevolym, högre marginal på inlåning samt fortsatt ökad försäljning i ICA Försäkring. De positiva volymeffekterna motverkades till viss del av ökade kreditförluster samt minskade provisionsintäkter från bankkort, tidigare förmedlade bolån och kontanthantering.

 

Kort om ICA Banken

ICA Banken tillhandahåller ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. Därutöver bidrar ICA Banken till att stärka kundlojaliteten till ICA-butikerna samt minska både butikernas och ICA Gruppens transaktionskostnader.

1699 Mkr

Intäkter 2020

174 Mkr

Rörelseresultat 2020*

*Exklusive jämförelsestörande poster