Tillbaka

Stabil utveckling för ICA Fastigheter

2020 präglades av utveckling och projektering av handelsplatser i stadsnära lägen. Därutöver fortsatte arbetet med att säkerställa en hållbar, kundfokuserad och värdeskapande förvaltning i syfte att stödja och utveckla ICAs butiksnät i Sverige.

 

Kort om ICA Fastigheter

ICA Fastigheter har ett stort och aktivt förvaltat fastighetsinnehav inom detaljhandelssegmentet. Den övergripande uppgiften är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Verksamheten består av att förvärva, utveckla och förvalta marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA-butiker samt att löpande avyttra färdig­utvecklade fastigheter.

2840 Mkr

Omsättning 2020

603 Mkr

Rörelseresultat 2020*

21.2 %

Rörelsemarginal 2020*

*Exklusive jämförelsestörande poster