Tillbaka

Kraftig volymtillväxt med exceptionell ökning av e-handeln i en marknad präglad av covid-19

För ICA Sverige präglades 2020 av fokuserat arbete med att anpassa verksamheten utifrån rådande omvärldsläge med mycket hög efterfrågan. Till de främsta prioriteringarna hörde att säkerställa kapaciteten i logistiken och aktiviteter för att möta en kraftigt ökad ­e-handel. Därutöver pågick under hela året även ett omfattande arbete med att säkerställa trygga handelsplatser för kunder och säkra arbetsplatser för medarbetare. Sammantaget bidrog insatserna till en god försäljningsutveckling och stark resultatutveckling under ett mycket turbulent år.

 

Kort om ICA Sverige

Med 1 266 butiker och en marknadsandel på cirka 35 procent1 (avser 2019) är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i ­Sverige. De fristående ICA-handlarna äger och driver butikerna själva, men har avtal med ICA ­Sverige om bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiks­utveckling.

1) För definition av marknadsandel, se sidan 31 i årsredovisning 2020.

91684 Mkr

Omsättning 2020

4240 Mkr

Rörelseresultat 2020*

4.6 %

Rörelsemarginal 2020*

*Exklusive jämförelsestörande poster