Tillbaka

Kvalitet genom certifieringar och revisioner

Att handla hos någon av ICA Gruppens verksamheter ska vara tryggt. Sortimenten ska leva upp till koncernens krav och vara producerade hos ansvarstagande leverantörer som respekterar mänskliga rättigheter. Produkterna ska följa lagstiftning för märkning och ämnen och i så stor utsträckning som möjligt säkerställa god djuromsorg. För att säkerställa både kvalitet och socialt ansvarstagande i alla led bedrivs ett strukturerat arbete med standarder, certifieringar, ursprungsmärkning och ­spårbarhet.

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

  • Sociala revisioner hos leverantörer
  • Fokuserat arbete med säkerställande av produktsäkerhet
  • Kontinuerliga insatser för minskat matfusk
  • Pilotprojekt för riskanalys enligt HRDD (Human Rights Due Diligence)

Hållbarhetsmål inom fokusområdet

  • 100 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i hög­riskländer ska vara socialt reviderade1
  • Minst 90 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer ska ha en giltig social återrevision vid utgången av 20201
  • 90 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor ska vara kvalitetscertifierade vid utgången av 20201

1) ICA Gruppen kommer att fortsätta följa andelen leverantörer av egna varor som är kvalitetscertifierade, samt i högriskländer socialt reviderade och återreviderade, samt rapportera utfall i delårsrapporter tills vidare.