Tillbaka

Insatser för ökad inkludering

ICA Gruppen arbetar aktivt för en inkluderande kultur. Inkludering innebär att alla ska känna sig respekterade, värdefulla, känna stöd och uppmuntras att nå sin fulla potential. Det handlar om rätten att få vara sig själv. ICA Gruppen anser att inkludering och mångfald starkt bidrar till samhörighet, kreativitet och innovation. Inkludering och mångfald är en del av ICA Gruppens medarbetarstrategi och ambition för 2025. Inom koncernen drivs flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga och genom att ge nyanlända stöd för etablering.

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

  • ICA Gruppens gemensamma ambition för inkludering och mångfald
  • Initiativ som syftar till att öka sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
  • Utbildningar och workshops för att skapa en inkluderande kultur
  • ICA 50/50

Hållbarhetsmål inom fokusområdet

  • 50/50 könsfördelning på nyckel-positioner1
  • Medarbetare anser att arbetsmiljön är fri från trakasserier och diskriminering
  • Medarbetare anser att alla har samma möjligheter, oavsett ­bakgrund
  • Medarbetare anser att de kan vara sig själva på arbetsplatsen

1) Redovisas i ICA Gruppens delårsrapporter från och med 2021.