Tillbaka

Hög inflation och starkt konkurrenstryck under turbulent år

För Rimi Baltic präglades 2022 av mycket hög inflation, kraftigt stigande energipriser och hård priskonkurrens, främst från Lidls nya lågprisbutiker i Lettland och Estland. Stort fokus låg under året på att möta utvecklingen i omvärlden. Till aktiviteterna hörde bland annat flertalet initiativ med bäring på pris och prisvärde, effektiviseringar i butik, intern kostnadsoptimering och införande av nya arbetssätt.

 

Kort om Rimi Baltic

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel genom 297 helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. I Rimi Baltic ingår även de fastigheter som koncernen äger i de baltiska länderna. Vid utgången av året hade Rimi Baltic 81 butiker i Estland, 133 i Lettland och 83 i Litauen. Sammantaget har Rimi Baltic en marknadsandel i regionen på 13 procent.

 

Läs mer om Rimi Baltic i årsredovisningen

 

18 482 Mkr

Nettoomsättning 2022

682 Mkr

Rörelseresultat 2022*

3,7%

Rörelsemarginal 2022*

*Exklusive jämförelsestörande poster