Tillbaka

Hög förändringstakt i utmanande tider

Det är ett turbulent och på många sätt utmanande år vi nu lämnar bakom oss. Årets hoppfulla inledning med ett slut på två års pandemi ersattes av krig i vår närhet, rekordhöga energipriser, stigande räntor och en inflationsnivå vi inte sett på decennier. Sammantaget har det medfört stora utmaningar för såväl företag som privatpersoner. För ICA Gruppen har utvecklingen resulterat i ett ökat fokus på prisvärde, lojalitet och kostnader.

Ett överlag ökat kostnadstryck i kombination med påtagliga förändringar i kundbeteende satte under året hård press på dagligvaruverksamheterna inom ICA Gruppen.

ICA Sverige uppvisade under året en ökad nettoomsättning. Utvecklingen var dock helt prisdriven. Underliggande volymutveckling var negativ, vilket i kombination med ökade logistik- och transportkostnader bidrog till ett något försämrat resultat jämfört med föregående år. Än mer utmanande var läget för Rimi Baltic, där kraftigt stigande energipriser, hög inflation och hård priskonkurrens satte verksamheten under hård press. Under fjärde kvartalet uppvisade dock Rimi Baltic en stark utveckling som ett resultat av genomförda prisökningar och kostnadsbesparingar. Både Rimi Baltic och de fristående ICA-butikerna tappade under året marknadsandelar.

Även Apotek Hjärtat märkte av ett högre kostnadstryck, men gjorde trots det ett starkt resultat och fortsatte även ta marknadsandelar totalt, drivet av stark utveckling i fysiska apotek. ICA Fastigheter fortsätter att generera stabila kassaflöden, samtidigt som de också genomför viktiga satsningar inom bland annat lager- och logistikområdet. Annonserandet av ett joint venture med AMF (Delcore Fastigheter) i slutet av året kommer även att bidra till att minska ICA Gruppens skuldsättning.

ICA Banken fortsätter sin omställning och uppvisar en stark utveckling sett till såväl tillväxt som lönsamhet. Dock med något högre kreditförluster mot slutet av året. Till drivkrafterna hörde förbättrat räntenetto drivet av högre marknadsräntor samt högre premieintäkter. Under året lanserades det nya bolåneerbjudandet, vilket är en viktig pusselbit i de framåtriktade satsningar som nu sker. ICA Försäkringar uppvisade en fortsatt positiv utveckling sett till såväl tillväxt som lönsamhet.

ICA Gruppens nettoomsättning ökade under året med cirka 6,5 procent till 136 253 Mkr. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var något högre än föregående år. Sammantaget uppgick det till 5 883 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 4,3 procent.


Fokus på tre områden

För att parera utvecklingen i ekonomin och på marknaden, vända trenden med fallande marknadsandel, säkerställa tillväxt och god lönsamhet för såväl ICA Gruppen som de fristående ICA-handlarna och samtidigt hjälpa kunder och leverantörer i en utmanande tid, lanserades under året ett stort antal initiativ kopplade till tre centrala områden: prisvärde, kundlojalitet och kostnader. Dessa kommer fortsätta att löpa under 2023 tillsammans med ytterligare planerade satsningar för ökad konkurrenskraft.


Högt prisvärde och attraktiva priser

Stigande livsmedels- och energipriser i kombination med ett högre ränteläge bidrog under året till en minskad disponibel inkomst för hushållen. Bland dagligvarukunderna har detta medfört en påtagligt ökad prismedvetenhet och en ökad efterfrågan på lågpris och kampanjvaror. ICA Gruppens ambition är inte att vara prisledande, men alltid uppfattas som mest prisvärda, sett i relation till sortiment, utbud och övriga mervärden. Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic intensifierades under året arbetet med att säkerställa ett högt prisvärde och attraktiva priser. Arbetet omfattar prissänkningar på basvaror och ökade inslag av kampanjer i både fysiska butiker och online. Särskilda ansträngningar har lagts på att säkerställa bra priser på frukt och grönt.

I strävan att erbjuda ett sortiment med högt prisvärde spelar egna märkesvaror en viktig roll. De skapar en bredd och unicitet i sortimentet, och skapar samtidigt förutsättningar för god lönsamhet. Inom ICA Sverige, Rimi Baltic och Apotek Hjärtat har utbudet breddats och kompletterats med än fler alternativ. Särskilt fokus har legat på lågprissegmentet.


Stärkt kundlojalitet

Stor kraft läggs nu även på att stärka kundlojaliteten. Den övergripande och gemensamma målsättningen är att göra det mer lönsamt för kunderna att vara lojala med verksamheterna inom ICA Gruppen. I detta arbete spelar det koncerngemensamma lojalitetsprogrammet Stammis en nyckelroll, men också utveckling och lansering av nya typer av koncernövergripande erbjudanden som stärker helheten. Bra exempel på detta är bolåneerbjudandet och möjligheten till ränta på ICA-kortet som ICA Banken lanserade under året och i inledningen av 2023.


Ökat kostnadsfokus och omprioritering av resurser

För att kunna satsa inom områden som stärker erbjudandet, driver tillväxt och bidrar till ökad effektivitet, behöver kostnader och resurser frigöras från andra områden. Detta är någonting vi arbetat med länge, men som nu intensifierats ytterligare.

Inom ICA Sverige beslutades under året om ett effektiviseringsprogram som syftar till att frigöra medel från ICA Sverige och ICA-handlarna för en gemensam investering i ett mer konkurrenskraftigt kunderbjudande. Sammantaget väntas programmet minska kostnaderna med upp till 1 Mdkr på årsbasis. De satsningar som programmet möjliggör gäller bland annat lägre priser till konsument, fortsatta satsningar på ICAs egna märkesvaror och en intensifierad utveckling av Stammis – allt i syfte att stärka ICAs konkurrenskraft och öka kundlojaliteten.

Även inom Rimi Baltic beslutades under året om ett kostnadsbesparingsprogram som bland annat innebär effektiviseringar i butik, logistik och administration.

Behovet av omprioriteringar märks tydligast inom dagligvaruområdet men inom hela ICA Gruppen bedrivs ett omfattande arbete med att identifiera effektiviseringsmöjligheter. För Apotek Hjärtats del ligger fokus på effektiviseringar inom bland annat logistik, lagerhantering och bemanning. ICA Fastigheter lanserade under året ett projekt som syftar till att optimera arbetssätt och kravspecifikationer i samband med ny- och ombyggnation. Målet är att öka kostnadseffektiviteten och därigenom bättre kunna möta ett högre kostnadsläge. Inom alla verksamheter bedrivs även flera initiativ som syftar till att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2030.


Ett dubbelt samhällsansvar

Inflationen och de höga energipriserna drabbar inte bara konsumenter och kunder utan också bönder och livsmedelsproducenter. Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic bedrivs sedan lång tid tillbaka ett omfattande arbete som syftar till att stödja lokal livsmedelsproduktion och på olika sätt underlätta för lokala leverantörer. Detta arbete intensifierades ytterligare under 2022, bland annat genom fortsatta satsningar tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund (LRF). I grund och botten handlar det om att slå vakt om ett starkt lantbruk och en stabil inhemsk livsmedelsproduktion. Som stora aktörer har här ICA och Rimi Baltic viktiga roller att fylla och ett stort ansvar att ta.


10 år av konstant utveckling

Det är nu 10 år sedan ICA Gruppen bildades. Det har varit ett decennium präglat av hög förändringstakt, både i omvärlden och inom ICA Gruppen. Snabb digitalisering, nya konsumtionsmönster, ökat fokus på hållbarhetsfrågor och omfattande branschglidning har förändrat – och fortsätter att förändra – marknaderna i grunden. Trenderna har varit desamma under flera år, men successivt förstärkts – först som en konsekvens av pandemin och nu även som en följd av läget i omvärlden.

För ICA Gruppens del har det varit 10 år av konstant utveckling utifrån visionen om att göra varje dag lite enklare för våra kunder. Arbetet har tagit avstamp i en strategi som kontinuerligt utvecklats och anpassats, men vars kärna hela tiden varit relativt konstant. Till de bärande delarna hör koncernsamverkan, digitalisering, prisvärde, hållbarhet, hälsa och arbetssätt.

Att denna kontinuitet, långsiktighet och strävan efter ständiga förbättringar varit framgångsrik märks tydligt i ICA Gruppens finansiella utveckling. Omsättningen har i genomsnitt ökat med drygt 3 procent per år. Den genomsnittliga resultattillväxten uppgår under samma period till cirka 6 procent.


Strategin ligger fast

Inget av det vi nu lägger extra krut på går på tvärs mot våra långsiktiga mål och strategier. I en föränderlig omvärld gäller det dock att agera snabbt och anpassa sig. Det är vad vi nu gör.

Den långsiktiga strategin ligger fast och är mer relevant än någonsin tidigare. Vi ska fortsätta växa inom vår kärnverksamhet, handel med dagligvaror, men också inom våra kompletterande verksamheter, non-food, apotek, bank och försäkring. Vi ska göra det genom fortsatta förbättringar inom respektive verksamhet, men också genom ökad samverkan och tydligare kopplingar mellan fysiska och digitala kanaler.

Satsningarna inom online ska fortsätta, liksom våra ambitioner inom hälsa och hållbarhet. Att världen står inför stora klimat-, miljö- och resursrelaterade utmaningar råder det inga tvivel om. Sedan 2004 är vi anslutna till FN:s företagsinitiativ Global Compact och vi kommer under kommande år fortsätta arbetet mot våra mål om att 2030 dels nå netto noll utsläpp i den egna verksamheten, dels halvera klimatavtrycket från kundernas inköp av livsmedel.

Vi ska också fortsätta utveckla vår organisation och våra arbetssätt i syfte att öka snabbrörligheten i såväl beslutsfattande som genomförande. Till detta bidrar även den nya ägarstrukturen, som möjliggör ökad intern transparens och högre grad av involvering och handlardialog.

Utmaningarna är många men möjligheterna än fler. Till följd av de operativa förbättringar och strukturella förändringar vi gjort under senare år har vi en stabil struktur att bygga vidare från. Till våra största styrkor hör också en stark kultur, där handlarperspektivet, entreprenörskapet och viljan att utvecklas utgör viktiga delar. ICA-idén, kombinationen av enskilt driv och samlad kraft, har ända sedan starten 1917 utgjort grunden i ICAs affärsmodell och värdeskapande. I nära samverkan med de fristående ICA-handlarna och med hela ICA-systemet i ryggen ska vi nu använda modellen för att stärka oss ytterligare – på både kort och lång sikt.


Stockholm i februari 2023

Per Strömberg
Vd t o m 31 december 2022

Nina Jönsson 
Vd fr o m 1 januari 2023