Årsöversikt 2022

Hög förändringstakt i utmanande tider

"Utvecklingen i omvärlden och på ICA Gruppens olika marknader ställer stora krav på attraktiva, prisvärda erbjudanden. Vår långsiktiga strategi ligger fast – men för att möta de snabba och stora förändringarna lägger vi nu än större kraft på aktiviteter och initiativ kopplat till prisvärde, lojalitet och kostnader.”

Nina Jönsson, Vd ICA Gruppen

136 253 Mkr

Nettoomsättning 2022

5 883 Mkr

Rörelseresultat 2022*

4,3%

Rörelsemarginal 2022*

* Exklusive jämförelsestörande poster

Ett år präglat av en utmanande omvärld

Kraftigt stigande matpriser

Återöppnade ekonomier och kraftigt stigande priser på energi bidrog under 2022 till rekordhög inflation. Inte minst märktes detta i stigande priser på livsmedel. Prisökningen på mat var under året den snabbaste sedan början av 1980-talet i Sverige, och i Baltikum har prisutvecklingen varit än mer dramatisk. I princip alla typer av livsmedelsprodukter ökade under året i pris. Till de kategorier som ökade mest hörde basvaror som margarin, kaffe, lök och mjölk.

Krig och ökad osäkerhet

Rysslands krig i Ukraina har inneburit en humanitär katastrof och ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge, i Europa och världen. Utöver mänskligt lidande har kriget medfört stora störningar inom den globala livsmedelsförsörjningen, inte minst avseende spannmål och konstgödsel. Detta har i sin tur bidragit till de stigande livsmedelskostnaderna.

Höga elpriser och stora utmaningar inom energiområdet

Inom hela EU steg elpriserna mycket kraftigt under det gångna året. I både Sverige och de baltiska länderna låg priserna i perioder på historiskt höga nivåer. Prisutvecklingen drevs av flera samverkande faktorer: minskad export/import av rysk gas till Europa och andra delar av världen, underhåll av kärnkraftverk och en ökad mängd mindre planerbar el i den totala energimixen. Därtill har otillräckliga investeringar i ny kapacitet och begränsningar i överföringsnätet mellan länder och regioner bidragit ytterligare till den rådande obalansen på energimarknaden.

”Allt vi gör syftar till att göra varje dag lite enklare för våra kunder.”

Fokus på tre områden

Utvecklingen i omvärlden och på ICA Gruppens olika marknader ställer stora krav på attraktiva, prisvärda erbjudanden. Stort fokus har under året legat på prisvärde, lojalitet och kostnader.

Det ska löna sig att vara Stammis på ICA

I arbetet med att stärka ICA Gruppens gemensamma erbjudande spelar lojalitetsprogrammet Stammis en nyckelroll. Genom programmet ges poäng på alla inköp gjorda på ICA, Apotek Hjärtat, ICA Banken och ICA Försäkring – vilka sedan kan omvandlas till bonus. Tillgången till datadrivna kundinsikter från lojalitetsprogrammet ger goda insikter i preferenser och beteenden – och möjliggör därigenom rätt erbjudande, i rätt kanal och med rätt pris.

Vi fortsatte bygga ekosystem runt maten ...

Arbetet med att förenkla vardagen genom smarta ekosystem av produkter och tjänster fortsatte under året. I detta arbete spelar lojalitetsprogrammet Stammis en nyckelroll, men också utveckling och lansering av nya typer av koncernövergripande erbjudanden som stärker helheten.

… stärkte online-erbjudandet …

I arbetet med att göra varje dag lite enklare för kunderna spelar e-handeln en stor roll. Under året togs flera stora och viktiga steg för att förbättra kundupplevelsen, bättre binda samman fysiska och digitala kanaler – och även öka den interna effektiviteten.

… och fortsatte arbetet med att minska klimatpåverkan

Till ICA Gruppens övergripande mål hör att 2030 nå netto noll utsläpp i den egna verksamheten. Till samma år är ambitionen att halvera klimatavtrycket från kundernas inköp av livsmedel. Arbetet omfattar ett stort antal aktiviteter, allt från ett utökat samarbete med livsmedelsproducenter till sortimentsförflyttningar och kampanjer.

Stöd till lokala producenter och det svenska jordbruket

Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic bedrivs flera initiativ som syftar till att stödja lokal produktion och på olika sätt underlätta för Iokala leverantörer. Detta arbete intensifierades under 2022 ytterligare till följd av tuffa marknadsförutsättningar för bönder och lokala livsmedelsproducenter.

Fortsatt samarbete med LRF

I Sverige fortsatte under året ICA Sveriges samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Syftet med samarbetet, som bedrivits sedan 2014, är att bredda utbudet av svenska varor i butik, öka försäljningen av svensk mat och bidra till den svenska landsbygdens utveckling och tillväxt.

Ökat fokus på svenskproducerat – genom ICA Växa

Trots att Sverige har en lång tradition av jordbruk och är helt självförsörjande på spannmål, produceras merparten av den växtbaserade maten utanför landets gränser. Inom ramen för initiativet ICA Växa, som lanserades 2020, samlas flera projekt och områden som syftar till att öka andelen svenskproducerad, växtbaserad mat och gynna innovation inom livsmedelsbranschen och även stärka de lokala ekosystemen mellan handlare, entreprenörer och producenter.

Mer lokalproducerat i butikerna

Efterfrågan på lokalt producerade livsmedel är stor och växande, både i Sverige och i de baltiska länderna. Både ICA Sverige som Rimi Baltic fortsatte under året att öka antalet lokalt producerade varor i sortimentet, bland annat genom förenklade inköpsprocesser för lokala producenter och entreprenörer.

Största kampanjsatsningen någonsin

ICA Sverige genomförde under året den största kampanjsatsningen någonsin på svenskt och lokalt – i syfte att visa ICA-butikernas engagemang för en levande landsbygd och livskraftigt lantbruk genom att förmedla fördelarna med svensk och lokal mat och guida till varorna i butik och online. 

Fortsatt utveckling av de fysiska butikerna och apoteken

De fysiska butikerna och apoteken utgör fortsatt navet i ICA Gruppens verksamhet – och förnyelsetakten var under 2022 fortsatt hög. Arbetet omfattade såväl tillgänglighet som utveckling av nya koncept och säkerställande av attraktiva och trygga platser.

Dygnet-runt-öppna butiker

I syfte att öka servicen och tillgängligheten till livsmedel fortsatte under året försöken med obemannade, dygnet-runt-öppna butiker på flera platser i Sverige. I slutet av 2022 fanns 30 obemannade butiker och fler planeras att öppnas under kommande år. En del kommer ligga i nära anslutning till befintliga butiker, andra kommer vara fristående. Merparten av dem kommer att ligga i glesbygd eller på mindre orter. För att komma in i butikerna används appen ICA ToGo och Bank-ID.

Apoteken som lokala e-handelshubbar

Apotek Hjärtat fortsatte under året utvecklingen av de fysiska apoteken – men också arbetet med att i än högre utsträckning knyta samman apoteksnätverket med onlinehandeln. I ökande omfattning fungerar apoteken till exempel som lokala lager. Kunderna kan handla online men välja att hämta upp varan på valfritt apotek. I Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuds även expressleveranser direkt hem, vilka plockas, packas och skickas direkt från något av de större apoteken inom bara ett par timmar.

Drönarleveranser - för en levande landsbygd

Under året påbörjades ett pilotprojekt kring leveranser av livsmedel med hjälp av drönare. Syftet är att påskynda arbetet med att uppnå en klimatneutral logistik och samtidigt fortsätta investera i tjänster som bidrar till en levande landsbygd. Projektet finansieras av Vinnova och är ett samarbete mellan ICA Gruppens innovationshubb ICAx, startup-bolaget Aerit, Rise och Norrtälje kommun.

Framtidens matbutik

För sjätte året i rad publicerades ICA Sveriges framtidsrapport om trender med bäring på dagligvaruhandeln. Årets upplaga, ”Din matbutik 2032 – en lokal och elastisk affär” handlar om framtidens fysiska butiker. Slutsatsen är att butikerna kommer se mer olika ut än idag – baserat på allt mer skilda kundpreferenser och -behov. Gemensamt är dock att butikerna behöver bli avsevärt mer hållbara och cirkulära än idag. Till de områden som pekas ut i rapporten hör ökade inslag av nudging, samarbete i värdekedjan, ”coopetition” (samarbete mellan olika aktörer inom samma bransch) och hållbart byggande.

Rapporten finns i sin helhet på icagruppen.se.

Brett arbete för bättre folkhälsa

ICA Gruppen vill bidra till en bättre folkhälsa. Under året fortsatte arbetet med att på olika sätt inspirera till en mer hälsosam livsstil – och därigenom göra skillnad på både individ- och samhällsnivå. Arbetet inbegriper såväl förebyggande aktiviteter genom inspiration till sunda kostvanor och regelbunden motion, som enklare vårdtjänster och rådgivning kring läkemedel och privatekonomi. Barn och unga utgör särskilt prioriterade målgrupper.

Flera initiativ för att uppmuntra konsumtion av frukt och grönt

Inom både ICA och Rimi Baltic bedrivs flertalet initiativ för att öka konsumtionen av frukt och grönt. Till de övergripande målen hör att kundernas inköp av frukt och grönt fram till 2025 ska öka till en konsumtion om motsvarande 500 gram om dagen. Särskilda insatser under året var bland annat lanseringen av det nya ”KLART-sortimentet”, bestående av fräscha råvaror som redan är förberedda för stekning, ugnsbakning eller fritering.

Inspiration till rörelse och motion

ICA Gruppen vill inspirera till rörelse och motion. ICA Sverige har bland annat tagit initiativ till ICA-klassikern, som består av samma idrottsgrenar och sträckor som En Svensk Klassiker – men med skillnaden att momenten kan genomföras över längre tidsperiod. ICA Sverige har även ett långsiktigt samarbete med Friskis & Svettis, med syftet att inspirera till en sundare vardag. Rimi Baltic är sedan flera år samarbetspartner till Rimi Riga Marathon i Lettland, Vilnius Marathon i Litauen och Tallinn Marathon i Estland.

Satsningar på fysisk och psykisk hälsa

En ökad privatekonomisk osäkerhet eller en direkt försämrad privatekonomi kan medföra en ökad risk för psykisk ohälsa. För att motverka detta utökade ICA Banken under året satsningen på privatekonomisk rådgivning och handfasta tips om vad man som privatperson bör tänka på i oroliga tider. ICA Banken och ICA Försäkringar stöttar även initiativet Vardagsvän, med syfte att uppmärksamma psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna.

Apotek Hjärtat och ICA Stiftelsen fortsatte under året det långsiktiga samarbetet med organisationen Mind.

Klimakteriesäkrad arbetsplats

I syfte att öka kunskapen om klimakteriet och vad det innebär för humör, mående eller förmåga att utföra sitt jobb, lanserade Apotek Hjärtat under året initiativet ”Klimakteriesäkrad arbetsplats”. Samtliga chefer på Apotek Hjärtat har genomgått utbildningen, som finns tillgänglig på apotekhjartat. se och är fri för alla att använda.

Allt mer datadrivna

Till ICA Gruppens särskilt viktiga förflyttningsområden hör att bli mer datadrivna – och där det är möjligt dra nytta av artificiell intelligens och avancerad analys. Potentialen är stor, inte minst inom områden som prissättning, sortiment och kampanjer – men också när det gäller hållbarhet och optimering av butiks- och apoteksnätet.

Datadrivet hållbarhetsarbete

Datadriven transformation gör det möjligt att både rikta insatser inom hållbarhet rätt, och att säkerställa spårbarhet i värdekedjan. Under året utvecklade ICA Gruppen analytiska modeller som med hjälp av data från forskningsinstitutet RISE gör det möjligt att följa klimatavtrycket i CO2-ekvivalenter för sålda varor. De nya modellerna är avsevärt mer avancerade än tidigare metoder vilket gör det möjligt att dels mäta effekter av förändringar i kundbeteende, dels bygga en bättre förståelse för vad som krävs för att nå de högt uppsatta klimatmålen.

Kampanjer

Inom ICA Sverige lanserades under året ny funktionalitet som innebär att effekten av kampanjer kan följas upp som en helhet - inte bara avseende effekten på den enskilda produkten utan också avseende det övriga sortimentet. Sammantaget ökar därmed förutsättningen för att kunna simulera en helhetseffekt av planerade kampanjer.

Optimering av apoteksnätet

Inom Apotek Hjärtat används data för att analysera och följa av enskilda apoteks prestation - givet dess specifika förutsättningar. Baserat på datadrivna insikter ges förslag på insatser och åtgärder. Data används även för att stötta utvecklingen av apoteksnätet – bland annat genom simulering av konsekvenser vid flytt eller nedläggning.

Vi lär och utvecklas varje dag

Snabb digitalisering, ökad e-handel, branschglidning och nya konsumtionsmönster och -preferenser förändrar ICA Gruppens marknader i grunden. Förändringstakten har varit hög länge, men ökat ytterligare till följd av pandemin, geopolitisk osäkerhet, hög inflation och stigande räntor. De snabba och stora förändringarna i omvärlden innebär att både ICA Gruppen som helhet och den enskilde medarbetaren behöver utveckla och stärka sin kompetens inom både befintliga och helt nya områden – snabbare och i betydligt större omfattning än tidigare.

Så gick det för våra verksamheter

Läs gärna mer!

En strategi för framtiden

Koncernstrategin bygger på en stabil grund med våra gemensamma styrkor och sätter riktningen för alla våra verksamheter inom ICA Gruppen utifrån perspektiven Personligt & lokalt, Hälsosamt & hållbart, Attraktivt samt Datadrivet.

För en god morgondag

Vårt hållbarhetsarbete är omfattande och rymmer en mängd aktiviteter och initiativ. Våra ambitioner samlas under konceptet För en god morgondag, med de fem underområdena lokalt, miljö, hälsa, inkludering och mångfald samt kvalitet.

ICA Gruppen som arbetsplats

På ICA utforskar, testar och skapar vi nya vägar till smarta lösningar och bra service i stort och smått. Välkommen till en familjär arbetsplats där allas idéer kan göra skillnad.