Årsredovisning

2021

Vi ska göra varje dag lite enklare

2021 i korthet

ICA Gruppen förvärvat av ICA-handlarnas Förbund och AMF

ICA Gruppen förvärvat av ICA-handlarnas Förbund och AMF

Den 10 november 2021 offentliggjorde ICA-handlarnas Förbund och AMF Pensionsförsäkring AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen AB att överlåta samtliga aktier mot en kontant ersättning om 534 kr per aktie. Erbjudandet, som rekommenderades av oberoende ledamöter i ICA Gruppens styrelse, fullföljdes efter att budgivarna nått över 90 procents ägande den 20 december, och ICA Gruppens aktie avnoterades följdaktligen den 14 januari 2022.

ICA Gruppens klimatarbete prisat av FN

ICA Gruppens klimatarbete prisat av FN

I samband med COP26 i Glasgow mottog ICA Gruppen priset ”UN Global Climate Action Award”. ICA Gruppen fick priset för arbetet med att skapa en klimatneutral verksamhet och ambitionen att minska klimatpåverkan från livsmedel genom insatser i leverantörs- och konsumentledet.

Fortsatt tillväxt online

Fortsatt tillväxt online

Försäljningen online fortsatte under året att öka, trots höga jämförelsetal. ICA-butikernas onlineförsäljning av lösplock och färdigpackade matkassar ökade med 22 procent. För Apotek Hjärtat uppgick ökningen till 27 procent. Jämfört med 2019 uppgår ökningen till hela 165 respektive 144 procent.

128 Mdkr

Omsättning 2021*

5.8 Mdkr

Rörelseresultat 2021*

4.6 %

Rörelsemarginal 2021*

*Exklusive jämförelsestörande poster

ONLINE

ICA Gruppens ambition online

Köpupplevelse i världsklass

Personlig, enkel och inspirerande köpresa anpassad av den lokale handlaren, som driver matglädje

Flexibel och trygg leveransservice

Marknadens bästa hämtalösningar och ett starkt hemleveranserbjudande där vi värnar om det personliga mötet

Allt för hushållet med mat och måltid i centrum

Brett, attraktivt och prisvärt utbud av mat, måltidslösningar, near-och non-food, stärkt av ett lokalt sortiment

Lojala kunder får en enklare vardag

Stammis-program där bolagen inom ICA Gruppen samt externa partners bidrar till stärkt erbjudande och lojalitet även online

"Vi ska bli den ledande omniaktören"
Online

"Vi ska bli den ledande omniaktören"

Utvecklingen av ICA Gruppens olika e-handelserbjudanden fortsätter. Inom samtliga verksamheter genomförs nu stora investeringar i teknik och infrastruktur som kommer bidra till bättre kundupplevelser, effektivare interna processer och snabbare leveranser. På följande sida berättar representanter för ICA Sverige, Apotek Hjärtat, Rimi Baltic, ICA Fastigheter och de fristående ICA-handlarna mer om övergripande mål och visioner online.

Läs mer

VD-kommentar

Stark position på marknad i snabb förändring

2021 var ett bra år för ICA Gruppen. Vi befäster våra starka positioner på dagligvaru- och apoteksmarknaderna, fortsätter utvecklingen av vårt omnikanalerbjudande och tar genom lanseringen av bolån ett rejält kliv framåt på bankmarknaden.

Per Strömberg, Vd ICA Gruppen

Enkelt

Ekosystem

Sömlöst

Omnikanal

Kundanpassat

E-handel

För framtiden

Hållbarhet

STRATEGI

En strategi mer relevant än någonsin...

ICA Gruppens strategi syftar till att säkerställa en långsiktig tillväxt med bibehållen lönsamhet – på en marknad i snabb och omfattande förändring. Förändringstakten har varit hög under många år, men har accelererat ytterligare till följd av pandemin och dess följder. Sammantaget har utvecklingen visat att strategin, med ett stort fokus på bland annat digitalisering, online, hälsa och prisvärde, är mer relevant än någonsin.

...och en gemensam ambition för 2025

Visionen och de strategiska målbilderna anger den långsiktiga riktningen för all verksamhet inom ICA Gruppen. Ambition 2025 preciserar riktningen och anger var ICA Gruppen ska vara och hur bolaget ska uppfattas på några års sikt för att kunna möta identifierade förändringar och trender i omvärlden. Ambition 2025 har tagits fram i en gemensam process med ledare, andra nyckelpersoner inom koncernen och fristående ICA-handlare.

ICA är för alla. Vi har prisvärda och lokalt anpassade erbjudanden för alla kundsegment. Vi har det ledande ekosystemet runt mat, uppbyggt kring inspirerande och lokala marknadsplatser med kompletterande produkter, tjänster och infrastruktur.

Särskilt viktigt förflyttningsområde

 • Stärkt ekosystem kring maten

Vi uppfattas som ett av de bolag som gör mest för att förbättra folkhälsan. Vi är branschledande i utvecklingen mot en verksamhet med netto noll klimatpåverkan. Vi uppfattas som en trovärdig och vägledande källa för att kunna göra hälsosamma och hållbara val.

Särskilt viktiga förflyttningsområden

 • Netto noll klimatpåverkan
 • Gör hälsosamma val enklare

Vi är den mest attraktiva och uppskattade arbetsgivaren med de stoltaste medarbetarna. Vi är kända för vårt entreprenörskap, moderna arbetssätt, ständiga lärande och för att vi gör skillnad tillsammans.

Särskilt viktigt förflyttningsområde

 • Transformation för att bygga nya förmågor

Förtroendet för vår datahantering är högsta möjliga och vi erbjuder relevanta och personliga produkter och tjänster vilket skapar värde för alla våra intressenter. Vi är genuint datadrivna i vårt dagliga arbete och vi drar full nytta av vår data i utvecklingen av vår affär.

Särskilt viktiga förflyttningsområden

 • Transformation för ökad produktivitet
 • Datadriven transformation med stöd av AI/AA
Trender

Från trender till det nya normala

Snabb digitalisering, kraftigt ökad e-handel, nya konsumtionsmönster och omfattande branschglidning förändrar ICA Gruppens marknader i grunden. Förändringstakten har länge varit hög, men ökat ytterligare till följd av pandemin. Utvecklingen påverkar erbjudanden, affärsmodeller och interna processer. Den medför stora möjligheter – men också utmaningar.

 • Tydligt och bestående skifte mot ökad e-handel
 • Ökad efterfrågan på färdiga mat- och måltidslösningar
 • Ökat fokus och intresse för hälsa och hållbarhet
 • Högre efterfrågan på nationellt och lokalt producerade varor
 • Växande polarisering mellan olika kundgrupper avseende såväl köpkraft som preferenser i utbud
 • Hemmet som utgångspunkt för både fritid och arbete leder till förändrade arbetsformer, pendlingsmönster och matvanor
 • Påverkar såväl konsumenter som företag
 • Gör det möjligt för nya aktörer med nya affärsmodeller att ta plats
 • Påtaglig branschglidning
 • Ökad konkurrens från lågprisaktörer
 • Mer utmanande konkurrenslandskap online – med ökad konkurrens från såväl befintliga som helt nya aktörer
 • Förändrade förväntningar på arbetssätt och flexibilitet baserat på lärdomar från hemarbetet under pandemin – inte minst vad gäller möjligheten att arbeta på distans
 • Ökat fokus på etik och ansvarstagande
 • Förväntad fortsatt återhämtning i den svenska ekonomin. De svenska hushållens konsumtion kan påverkas av stigande inflation och högre räntor.
 • Stark återhämtning i Baltikum följs möjligen av något dämpad tillväxt under 2022.
Segment

ICA Gruppens segment

Verksamheterna inom ICA Gruppen är indelade i fem segment och knyts samman av den gemensamma visionen att göra varje dag lite enklare. ICA Gruppen är verksam inom en rad vardagsnära områden: bland annat dagligvaror, apotek, bank och försäkring. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. Övriga verksamheter ska stödja kärnverksamheten, men också kunna vidareutvecklas mot nya affärsmöjligheter och på egna meriter bidra till lönsamhet och fortsatt tillväxt.

Hållbarhet

Ledande inom hållbart företagande

ICA:s ambition är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Hållbarhetsarbetet är omfattande och rymmer en mängd aktiviteter och initiativ. Ambitionerna samlas under konceptet För en god morgondag – med de fem underområdena lokalt, miljö, hälsa, inkludering & mångfald samt kvalitet.

Med ICA-idén och de unika lokala förutsättningarna som utgångspunkt, ska vi tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer bidra till en positiv samhällsutveckling och ett stärkt matsystem genom hela livsmedelskedjan.

Vi ska minimera vår miljöpåverkan, gå från klimatneutrala till netto noll i vår egen verksamhet och hjälpa våra kunder till mer hållbara val.

Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt med öppenhet, mångfald och jämlikhet för att vara en av de mest inkluderande arbetsplatserna och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Vi ska, genom öppenhet och transparens, ta aktivt ansvar för kvalitet och produktionens påverkan på människor, djur och miljö.