Årsöversikt 2023

Stark avslutning på utmanande år

Hög inflation, stigande räntor, försämrad konjunktur och en fortsatt orolig omvärld kom i hög utsträckning att prägla det gångna året. För ICA Gruppen märktes utvecklingen främst inom dagligvaruområdet, där förändringar i efterfrågan och ett generellt ökat fokus på pris medförde stora utmaningar för ICA Sverige, de fristående ICA-handlarna och Rimi Baltic.
Nina Jönsson, Vd ICA Gruppen

Den höga inflationen och ett påtagligt ökat fokus på pris satte under året hård press på dagligvaruverksamheterna inom ICA Gruppen.

ICA Sverige hade ett helt klart utmanande år, med negativ volymutveckling och en förhållandevis stor negativ påverkan till följd av lägre vinstdelning från ICA-butikerna. Stora investeringar i pris och erbjudande resulterade dock i en stark avslutning på året, präglad av bra tillväxt och, för första gången på länge, positiv volymutveckling. I kombination med genomförda effektiviseringar medförde detta ett resultat för helåret i nivå med föregående år.

För Rimi Baltic blev 2023 det resultatmässigt näst bästa året någonsin. Bakom utvecklingen ligger ett stort fokus på effektivitet och kostnader. Även avsevärt lägre energikostnader bidrog positivt. Under året genomfördes omfattande investeringar i pris och erbjudande, vilket mot slutet av året resulterade i en påtagligt stärkt försäljningstillväxt.

Apotek Hjärtat gjorde sitt bästa år någonsin, med all-time-high för både rörelseresultat och marknadsandel. Apoteksverksamheten befäste under året sin marknadsposition, där apoteksnätverket, samlokaliseringen med ICA och e-handeln utgör stora konkurrensfördelar.

Även ICA Banken presterade ett rekordresultat. Utvecklingen berodde huvudsakligen på ett väsentligt högre räntenetto, i sin tur en direkt konsekvens av högre marknadsräntor. ICA Försäkring fortsatte under året att växa, om än i något lägre takt än tidigare.

För ICA Fastigheters del präglades året av flera större avyttringar på totalt över 5 Mdkr, vilka framgångsrikt genomförts i en besvärlig fastighetsmarknad.

Sammantaget ökade ICA Gruppens nettoomsättning under året med 8,3 procent till 147,6 Mdkr. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 6,4 Mdkr, motsvarande en rörelsemarginal om 4,3 procent.

Stort fokus på att säkerställa bra priser

Matprisinflationen i Sverige och de baltiska länderna var under året hög men inflationstakten sjönk kraftigt i slutet av året, framför allt i Baltikum. Den höga inflationen har sedan början av 2022 drivits av en rad externa omvärldsfaktorer i form av pandemieffekter, klimatförändringar och kriget i Ukraina, vilket medfört att hela livsmedelskedjan drabbats av stora kostnadsökningar. Därutöver har vi i Sverige även påverkats av en försvagad krona.

För hushållen har detta resulterat i stigande matpriser. I kombination med ett generellt högre kostnadsläge och stigande räntor har detta medfört stora utmaningar för många hushåll – vilket i sin tur medfört en påtagligt ökad prismedvetenhet och en ökad efterfrågan på lågpris och kampanjvaror.

Både ICA Sverige och Rimi Baltic har under året arbetat hårt med att säkerställa bra priser och ett högt prisvärde. Arbetet har resulterat i prissänkningar på basvaror, ökade inslag av kampanjer i både fysiska butiker och online, sortimentsanpassningar och en fortsatt utveckling av egna märkesvaror. Särskilda ansträngningar har lagts på att säkerställa bra priser på frukt och grönt. I Sverige har arbetet bedrivits i nära samarbete med de fristående ICA-handlarna.

Effektiviseringar, omprioriteringar och ökad koncernsamverkan

För att kunna frigöra resurser till satsningar som möjliggör prissänkningar, stärker erbjudandet och driver tillväxt, fortsatte vi under året arbetet i enlighet med de effektiviseringsprogram som beslutades om i slutet av 2022. Alla dessa åtgärder har varit nödvändiga givet läget i omvärlden – men kommer också gynna oss och skapa hävstångseffekter i en mer normal marknad.

Utöver att stärka och vässa de enskilda verksamheterna har vi även lagt stor kraft på att säkerställa att vi drar största möjliga nytta av koncernstrukturen och de möjligheter den skapar, både vad gäller intern effektivitet och nya typer av kunderbjudanden. Här har vi nu verkligen lagt i en högre växel. Vi har minskat antalet överlappande funktioner och genomfört flera förändringar i organisationsstrukturen som syftar till att möjliggöra snabbare beslutsvägar, ett starkare försäljningsfokus och ett överlag bättre stöd till ICA-handlarna.

Till exemplen när det gäller nya tjänster och koncernövergripande erbjudanden som stärker helheten hör fortsatt utrullning av vårt bolåneerbjudande, utveckling av Stammis, möjligheten till ränta på ICA-kortet, ICAx nya pakettjänst och den matförsäkring ICA Banken lanserade nu i början av 2024.

Ett dubbelt samhällsansvar

Inflationen och de höga energipriserna drabbar inte bara konsumenter och kunder utan också bönder och livsmedelsproducenter. Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic bedrivs sedan lång tid tillbaka ett omfattande arbete som syftar till att stödja lokal livsmedelsproduktion och på olika sätt underlätta för lokala leverantörer. Detta arbete är viktigt dels för att möta kundernas efterfrågan på lokalproducerat, dels för att värna bönder och ett levande lantbruk.

Här har vi en viktig roll att fylla. Arbetet med att stötta lantbruket har hört till ICA Gruppens främsta prioriteringar under lång tid men kommer nu intensifieras ytterligare.

Frågan rymmer även säkerhetspolitiska dimensioner, där det i grund och botten handlar om att säkerställa en stabil inhemsk livsmedelsproduktion. Kriget i Ukraina och det allmänt försämrade geopolitiska läget har satt ökat fokus på frågan kring nationell självförsörjning. I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder cirka 75 procent av landets livsmedel. Idag produceras cirka 50 procent av allt vi i Sverige äter utanför landets gränser. Här behöver vi se en förändring. I Finland ligger självförsörjningsgraden på cirka 80 procent.

Självförsörjningsgraden är dock bara en aspekt av flera och i en global värld blir värdekedjorna aldrig starkare än dess svagaste länk. Här behövs därför ökad grad av samarbete mellan olika aktörer och en bredare diskussion kring hur vi tillsammans kan säkerställa robusta system.

Fokus framåt

Matprisinflationen fortsätter nedåt och vi har åter volymtillväxt i vår dagligvaruaffär. Läget är fortsatt osäkert och svårbedömt, men för året och dagligvarumarknaden som helhet är det ändå en hel del som pekar åt rätt håll.

Till våra främsta prioriteringar hör att fortsätta öka volymerna, ta marknadsandelar och stärka marknadspositionerna överlag. Till nyckelinitiativen hör fortsatta satsningar och investeringar i pris. ICA Sverige och ICA-handlarna kommer under året göra en gemensam långsiktig investering i sänkta priser. Det handlar om breda prissänkningar på framför allt vardagsvaror som kunden handlar ofta. ICA Sverige kommer sammantaget investera cirka en miljard kronor i sänkta ordinariepriser till ICA-butikerna, för att därigenom skapa förutsättningar för dem att sänka priserna till konsument. ICA-handlarna kommer dessutom att göra betydande egna investeringar i pris ut till konsument. Exakt hur stor prissänkningen blir på enskilda varor kommer att se olika ut i olika butiker, men ICAs kunder kommer att märka av sänkta priser.

Stort fokus kommer även ligga på att stärka kundlojaliteten, bland annat genom fortsatt utveckling av kundlojalitetsprogrammet Stammis. Den övergripande och gemensamma målsättningen är att göra det mer lönsamt för kunderna att vara lojala med verksamheterna inom ICA Gruppen.

Stor kraft kommer även läggas på hållbarhet. Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt tydligare och att världen står inför stora miljö- och resursrelaterade utmaningar råder det inga tvivel om. 2023 var det varmaste året som hittills uppmätts. Varje månad från juni till december var varmare än motsvarande månad föregående år. För att motverka utvecklingen och begränsa dess konsekvenser krävs enorma insatser. Som stor aktör har vi ett särskilt ansvar, men också faktiska möjligheter att påverka och bidra till positiv förändring. Sedan 2004 är vi anslutna till FN:s företagsinitiativ Global Compact och vi kommer under kommande år fortsätta arbetet i enlighet med målet att 2030 dels nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten, dels minska klimatavtrycket från kundernas inköp av livsmedel med 30 procent.

Närheten är storheten

I tider av osäkerhet är det extra viktigt att ha en tydlig vision och strategi. Det har vi. Vi ska fortsätta växa inom vår kärnverksamhet, handel med dagligvaror, men också inom våra kompletterande verksamheter, non-food, apotek, bank och försäkring. Vi ska göra det genom fortsatta förbättringar inom respektive verksamhet, men också genom ökad intern samverkan och tydligare utbyte mellan fysiska och digitala kanaler. Vi ska göra det med kundens bästa för ögonen och utifrån den tydliga visionen att göra varje dag lite enklare.

Till våra största styrkor hör en stark kultur, där handlarperspektivet, entreprenörskapet och den lokala marknadskännedomen utgör viktiga delar. Närheten är verkligen storheten. ICA-idén, kombinationen av enskilt driv och samlad kraft, har i över 100 år utgjort grunden i ICAs affärsmodell och värdeskapande. När vi nu blickar framåt ska vi använda ICAs samlade kraft för att stärka oss som företag, men också för att skapa ännu större värde för våra kunder och samhället i stort.

Stockholm i februari 2024

Nina Jönsson
Vd

Nyckeltal

147 645 Mkr

Nettoomsättning 2023

6 363 Mkr

Rörelseresultat 2023*

4,3 %

Rörelsemarginal 2023*

*Exklusive jämförelsestörande poster

Stort fokus på att säkerställa attraktiva priser

Stigande livsmedelspriser i kombination med ett högre ränteläge bidrog under året till en påtagligt ökad prismedvetenhet och en ökad efterfrågan på lågpris och kampanjvaror. Både ICA Sverige och Rimi Baltic bedrev under året ett fokuserat arbete med att säkerställa attraktiva priser till kund. Arbetet har omfattat prissänkningar på ett stort antal basvaror och ökade inslag av kampanjer i både fysiska butiker och online. För ICA Sveriges del bedrivs arbetet i nära samarbete med de fristående ICA-handlarna.

Bra priser på basvaror

Ytterligare sänkta priser

I tillägg till redan gjorda prissänkningar kommer ICA Sverige och ICA-handlarna under 2024 göra en gemensam investering i sänkta priser. Det kommer att handla om breda prissänkningar på framför allt vardagsvaror.

Fortsatt utveckling av EMV-sortimentet

I arbetet med att säkerställa bra priser spelar sortimentet av egna märkesvaror en viktig roll. Utbudet har under året breddats och utvecklats ytterligare, med särskilt fokus på lågpris.

Stort fokus på frukt och grönt

ICA Gruppen vill göra det enklare att leva mer hälsosamt och hållbart – även i mer utmanande tider. Särskilt fokus under året låg därför på att säkerställa bra priser på frukt och grönt. Konsumtionen av frukt och grönsaker är viktig, både för miljön och den egna hälsans skull.

Ett dubbelt samhällsansvar

Inflationen och det högre kostnadsläget drabbar inte bara konsumenter och kunder utan också bönder och livsmedelsproducenter. Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic bedrivs sedan lång tid tillbaka ett omfattande arbete som syftar till att stödja lokal livsmedelsproduktion och på olika sätt underlätta för Iokala leverantörer. Detta arbete fortsatte under 2023, bland annat genom fortsatta satsningar tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund (LRF). I grund och botten handlar det om att slå vakt om ett starkt lantbruk och en stabil inhemsk livsmedelsproduktion. Som stora aktörer har här ICA och Rimi Baltic viktiga roller att fylla och ett stort ansvar att ta.

Närheten är storheten

I hela vårt land finns det handlare som vet att det är närheten på sin ort, gemensamheten i lokalsamhället och möjligheten av att få vara en del av folks vardag som är storheten med ICA.

En aktiv roll i lokalsamhället

ICA Gruppens verksamheter bidrar på olika sätt till ett starkare lokalsamhälle. Genom att tillhandahålla mat, medicin och vård, och även agera ombud för bland annat post och Systembolaget, fyller ICA Gruppens verksamheter flera viktiga funktioner. I Sverige fanns ICA i slutet av 2023 närvarande i 286 av 290 kommuner och Apotek Hjärtat i 169. I Estland, Lettland och Litauen fanns Rimi Baltic närvarande med 308 butiker.

På såväl central som lokal nivå bedrivs ett omfattande arbete med sponsring och insamlingar. I Sverige står ICA-handlarna för en stor och viktig del av ICAs sponsring. Deras engagemang i lokala idrottsklubbar, kulturevenemang och social sponsring är betydelsefullt och viktigt.

Dagligvaror och apoteksvaror nära varandra – för en enklare vardag

Med 390 apotek är Apotek Hjärtat en av Sveriges apotekskedjor med störst geografisk täckning. Under året öppnade sammantaget fem nya apotek varav tre på nya orter. Alla nyöppningar skedde i ICA-nära lägen. Därutöver gjordes även ett antal omflyttningar varigenom samlokaliseringen med ICA-butiker ökade ytterligare. Samlokaliseringen underlättar på ett påtagligt sätt vardagen för kunderna.

Mer lokalproducerat i butikerna

Efterfrågan på lokalt producerade livsmedel är stor och växande. Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic bedrevs under året initiativ som syftar till att stödja lokal livsmedelsproduktion och på olika sätt underlätta för Iokala leverantörer. Arbetet omfattar såväl sortimentsutveckling som marknadssatsningar med budskapet att välja lokalt producerade varor.

Ökad tillgänglighet genom dygnet-runt-öppna butiker

Inom ICA, Rimi Baltic och Apotek Hjärtat pågår en kontinuerlig optimering av butiks- och apoteksnät. Utöver förbättringar av befintliga butiker och apotek bedrivs även försök med nya typer av koncept. I syfte att öka servicen och tillgängligheten till livsmedel genomförs till exempel försök med obemannade och dygnet-runt-öppna butiker på flera platser i Sverige. I slutet av 2023 fanns 53 obemannade butiker och fler planeras att öppnas framöver. En del ligger i nära anslutning till befintliga butiker, andra kommer vara fristående. Merparten av dem kommer att ligga i glesbygd eller på mindre orter. För att komma in i butikerna används appen ICA ToGo och Bank-ID.

Fortsatt arbete för att minska utsläppen – hela vägen från produktion till konsumtion

Under året fortsatte arbetet med att minska klimatavtrycket hela vägen från produktion till konsumtion. Arbetet spänner över ett stort antal områden och omfattar en mängd aktiviteter och initiativ. Den övergripande, långsiktiga ambitionen är att minska klimatavtrycket i hela värdekedjan i linje med det som krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

ICA Gruppens klimatmål

 • Netto noll utsläpp från den egna verksamheten till 2030
 • Halverad klimatpåverkan från kundernas livsmedelsinköp till 2030*
 • ICA Gruppens leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025

*Från och med 2024 justeras ambitionen för att vara i linje med Science Based Targets initiatives (SBTis) standard för netto noll

För att möjliggöra mer hållbara matsystem – lokalt och globalt – behövs förändringar mot mer hållbar produktion, en omställning i konsumtionen till en högre andel växtbaserad kost och ett minskat svinn i hela värdekedjan. Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic fortsatte under året arbetet med att på olika sätt stimulera, inspirera och uppmuntra till hållbara val. Arbetet omfattar såväl producenter och leverantörer som ICA-handlare, butiksmedarbetare och kunder.

Till särskilda aktiviteter under 2023 hörde ett fortsatt aktivt arbete med sortimentsförflyttningar, bland annat med sortimentet ICA svenskt växtbaserat och satsningar inom frukt och grönt, samt initiativ för att öka förståelsen för hur exponeringen av växtbaserade livsmedel påverkar försäljningen i butik. Samtidigt fortsatte arbetet med att engagera leverantörer i att arbeta med vetenskapligt baserade klimatmål.

Vad gäller påverkan från ICA Gruppens egen verksamhet stod godstransporter i slutet av året för 68 procent av koncernens kvarvarande utsläpp av växthusgaser. I syfte att minska dem bedrivs ett långsiktigt arbete som omfattar optimering av flöden mellan lager och butik, en successiv övergång till förnybara drivmedel och elektrifierade transporter, samt samarbeten kring innovation på området. Senast 2030 ska alla godstransporter på väg inom ICA Gruppens svenska bolag vara fossilfria. I storstadsregionerna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö) ska det ske redan 2025.

Under året fortsatte samarbetet med Volvo Lastvagnar avseende bland annat eldrivna transportlösningar i Sverige och som första dagligvaruaktör i Lettland ingick Rimi Baltic under året ett pilotprojekt avseende eldrivna transporter mellan lager och butik.

För att driva mot fortsatt omställning av hela transportsystemet samarbetar ICA även kring innovation inom exempelvis vätgasdrivna transporter, och bränslen med mindre klimatpåverkan. Under 2023 tecknades avtal med Maersk för att använda bio-metanol för långväga sjötransporter, som kommer att minska ICAs klimatavtryck från dessa transporter med 80 procent. Ett avtal har också ingåtts med MaserFrakt för en pilot med vätgasdriven lastbil som innebär att ICA blir först i Sverige (och bland de första i världen) med vätgasdrivna livsmedelstransporter.

Under året fortsatte även arbetet med att minska energiförbrukningen. För verksamheterna i Sverige är målet att energianvändningen fram till 2030 ska minska med 20 procent. All energi som då används ska vara förnybar. Egenproducerad el ska finnas på 25 procent av butiksfastigheterna och utgöra 10 procent av energianvändningen för logistikfastigheterna.

Till de mer centrala delarna i energistrategin hör såväl åtgärder för att minska och effektivisera energianvändningen, som möjliggöra en ökad produktion av egen förnybar energi. Installation av solceller på tak är en viktig del av arbetet. Under året installerades solcellsanläggningar bland annat på Maxi ICA Stormarknad Kristinehamn och Maxi ICA Stormarknad Välsviken. Varje anläggning har en effekt på 499kW, och en beräknad produktion på ca 420 000 – 440 000 kWh/år.

ICA Sverige och Rimi Baltic fortsatte under året arbetet med att på olika sätt minska matsvinnet i butik, på lager och i konsumentledet. Målet är att halvera matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som Baltikum till 2025 jämfört med basåret 2016.

Högsta prioritet är att arbeta förebyggande och i detta arbete är korrekt insamling av matsvinnsdata avgörande. Under året fortsatte arbetet med att genom datadrivna insikter och artificiell intelligens (AI) minimera svinnet. Genom innovationshubben ICAx samarbetar till exempel ICA Sverige med foodtech-företaget Whywaste. Inom ramen för samarbetet erbjuds alla butiker ett AI-drivet verktyg som i realtid ger butiksspecifika, databaserade rekommendationer för hur butiken kan förebygga och minska sitt matsvinn. I Baltikum har det AI-drivna verktyg för automatiska prissänkningar av varor med kort datum som introducerades i slutet av 2022 nu nått mer än en miljon kunder, och bidragit till ett väsentligt minskat svinn.

ICA Sverige gick under året med i den frivilliga överenskommelsen ”Samarbete för minskat matsvinn” (SAMS). Initiativet lanserades 2020 som en del av regeringens satsning på att minska matsvinnet och drivs av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Samtidigt fortsatte även samarbetet med Stadsmissionens koncept för sociala matbutiker – Matmissionen. I både Sverige och Baltikum finns flera andra samarbeten för vidareförsäljning och donation av varor som riskerar att bli svinn, med organisationer som Karma, Food2Change, TooGoodToGo och Food Bank.

I Estland har Rimi under året engagerat sig i en pilot tillsammans med start-upen FoodLoop, för att undersöka möjligheterna att donera mer färdiglagad mat som annars riskerar att slängas. I Lettland ökade under året antalet butiker som donerar mat till lokala matbanker. För att hjälpa kunderna att minska sitt matsvinn, har Rimi Baltic även fortsatt samarbetet med start-upen PlantJammer, som autogenererar recept på hemsidan för de rester kunden har hemma.

Fortsatta satsningar inom hälsa

ICA Gruppen vill bidra till en bättre folkhälsa. I kraft av storlek och genom samverkan finns goda möjligheter att nå ut och på olika sätt inspirera till en mer hälsosam livsstil – och därigenom göra skillnad på både individ- och samhällsnivå. Till insatserna under året hörde såväl inspiration till sunda kostvanor och regelbunden motion, som utveckling av vårdtjänsterbjudandet och fortsatt rådgivning kring läkemedel och privatekonomi.

Särskilt fokus på barn och unga

Barn och unga utgör särskilt prioriterade målgrupper. Sammantaget under året använde cirka 400 skolklasser i årskurs 2 och 5 ICA Sveriges utbildningsmaterial kring fördelarna med bra kost och rörelse – ”Kompis med Kroppen”. Vidare deltog 170 klasser under året i ”Melliskockarna”, ett initiativ utvecklat av ICA Sverige tillsammans med Generation Pep. Ambitionen är att barn i förskoleålder ska lära sig att laga hälsosamma mellanmål.

I Estland lanserades under våren 2023 en kampanj, där projekt som främjar hälsosam livsstil i tre kommuner valdes ut genom att allmänheten får rösta. De vinnande projekten, vilka bland annat innefattade flera initiativ för att introducera förskolebarn till livsmedelsproduktion och hälsosamma matvanor, fick finansiering från Rimi med 10 000 EUR vardera.

Koll på blodtrycket

I Sverige lever mer än 2,3 miljoner personer med högt blodtryck – och av dessa saknar närmare 80 procent diagnos eller korrekt behandling. Obehandlat högt blodtryck är orsaken till hälften av alla hjärtkärlsjukdomar och nästan en femtedel av samtliga dödsfall i Sverige. För att fler ska få koll på sitt blodtryck initierades 2022 ett pilotprojekt mellan Apotek Hjärtat och Blodtrycksdoktorn, vilket under 2023 resulterade i ett samarbete med lättillgänglig blodtrycksmätning på apotek över hela landet.

Aktiviteter för att motverka psykisk ohälsa

Arbetet med att stärka folkhälsan omfattar även psykiska aspekter. Inflation, höjda räntor och fallande priser på bostadsmarknaden kan på olika sätt bidra till en ökad privatekonomisk osäkerhet eller en direkt försämrad privatekonomi – något som i sin tur kan öka risken för psykisk ohälsa.

För att motverka detta intensifierade ICA Banken under året satsningen på lättillgänglig privatekonomisk rådgivning och handfasta tips om vad man som privatperson bör tänka på i oroliga tider. Samtidigt fortsatte samarbetet med Lexly avseende juridisk rådgivning. Under året påbörjades även ett samarbete med appen Varannan Vecka, som hjälper föräldrar att samarbeta och lösa livspusslet efter en separation.

Apotek Hjärtat fortsatte under året samarbetet med organisationen Mind. Samarbetet bygger dels på ekonomiskt stöd till finansieringen av de hjälplinjer som Mind driver: Självmordslinjen, Föräldralinjen, Äldrelinjen och Livslinjen, dels på att gemensamt kommunicera, informera och utbilda inom området psykisk hälsa.

51 miljoner till cancerforskning

Tillsammans med kunder samlade ICA-butikerna och Apotek Hjärtat in 51 miljoner kronor, varav 42 miljoner kronor från ICA och 9 miljoner kronor från Apotek Hjärtat, till svensk cancerforskning i samband med Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2023.

Ambition 2030

Så möter vi utvecklingen i omvärlden

Förändringstakten på ICA Gruppens marknader har länge varit hög, men ökat ytterligare under senare år till följd av nya konsumtionsmönster och snabb digitalisering. Utvecklingen påverkar erbjudanden, affärsmodeller och interna processer. Den medför stora möjligheter – men också utmaningar.

Till ICA Gruppens mål hör att säkerställa en långsiktig tillväxt med bibehållen lönsamhet. Ambition 2030 preciserar riktningen och anger var ICA Gruppen ska vara på några års sikt för att kunna möta utvecklingen i omvärlden.

Arbeta med hög effektivitet och snabbhet

Nyttja nästa generations teknik

Attrahera och stärka människor

 

Hitta personliga lösningar

 • Vi utmärker oss på våra marknader genom att vara bäst på att ge service och inspirera alla kundsegment med skräddarsydda, lokala och attraktiva erbjudanden för att möta en bredd av deras vardagliga behov

 • Vi är kända för att tillhandahålla personliga upplevelser, oavsett kanal, som skapar engagemang och lojalitet

Spara tid & energi

 • Vi är kända för att tillhandahålla en sömlös, friktionsfri och pålitlig shoppingupplevelse som är smidig och sparar tid

 • Vi förenklar och tillhandahåller lösningar för kunder så att de får mer tid och energi till det de värdesätter i livet

Göra hållbara val

 • Vi är branschledande på alla våra marknader och driver utvecklingen mot minskad klimatpåverkan samt en mer modern och hållbar livsmedelsförsörjning

 • Vi är bäst på våra marknader när det gäller att hjälpa och inspirera kunder att göra hållbara val

Få värde för pengarna

 • Vi upplevs som mest prisvärda på våra marknader genom att ha det bästa priset i förhållande till kvalitet

 • Vi möter olika kundsegment med relevanta och prisvärda erbjudanden i hela prisstegen

Arbeta med hög effektivitet och snabbhet

 • Vi optimerar vår verksamhet för hela ICA-systemet genom att maximera värdet av våra samlade tillgångar för att stärka vår konkurrensfördel och vara unika

 • Vi nyttjar affärsinsikter som kan automatisera och effektivisera våra processer för att minska kostnader och frigöra tid att lägga på värdeskapande aktiviteter

Nyttja nästa generations teknik

 • Vi överträffar våra konkurrenter när det gäller att nyttja digital teknologi, olika kanaler och insikter från kunddata för att optimera vår verksamhet och öka värdet till våra kunder

 • Vi gör data och teknik lättillgängligt för oss själva, våra butiker och våra kunder för att förbättra användarvänligheten

Attrahera och stärka människor

 • Vi är den mest attraktiva och uppskattade arbetsgivaren där det finns möjlighet att utvecklas, påverka och prestera

 • Vi har en samarbetskultur inom och mellan OpCos som stärker vår handlingskraft samt gör oss snabba, anpassningsbara och insiktsdrivna

Så gick det för våra verksamheter

Läs gärna mer!

Om ICA Gruppen

ICA Gruppen är verksam inom en rad vardagsnära områden: bland annat dagligvaror, apotek, bank och försäkring. Allt vi gör syftar till att göra varje dag lite enklare för våra kunder.

För en god morgondag

Vårt hållbarhetsarbete är omfattande och rymmer en mängd aktiviteter och initiativ. Våra ambitioner samlas under konceptet För en god morgondag, med de fem underområdena lokalt, miljö, hälsa, inkludering och mångfald samt kvalitet.

ICA Gruppen som arbetsplats

På ICA utforskar, testar och skapar vi nya vägar till smarta lösningar och bra service i stort och smått. Välkommen till en familjär arbetsplats där allas idéer kan göra skillnad.